Pali się. Pracowita sobota dla strażaków

0
2130

Wprawdzie w ostatnich dniach poczuliśmy powiew wiosny, jednak dla strażaków nie oznacza to końca ciężkiej pracy. Dziś już dwukrotnie interweniowali przy pożarach.

 

Kilkanaście minut przed godziną 11 do dyżurnego powiatowego stanowiska kierowania PSP w Lwówku Śląskim wpłynęła informacja o pożarze przewodu kominowego w miejscowości Wieża koło Gryfowa Śląskiego. Na miejsce uda się strażacy z OSP w Gryfowie Śląskim oraz skierowano tam zastępy z PSP w Lwówku Śląskim.

Godzinę później strażacy otrzymali kolejne wezwanie. Tym razem do pożaru w przewodzie kominowym doszło na ulicy Jana Pawła II w Lwówku Śląskim. Tu na miejscu interweniowali strażacy z lwóweckiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przypomina o obowiązkach jakie nakłada ustawodawca na właścicieli, zarządców w sprawie czyszczenia i przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Przepisy zobowiązujące do czyszczenia przewodów kominowych!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019 r poz. 67), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Natomiast art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) określa obowiązki właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych do okresowej, co najmniej raz w roku kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ponadto w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 281) przepisy art. 82 § 1 pkt 3 oraz § 2 pkt 7 określają:

Działania niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi

§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na:

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here