Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy

0
2472
zdjęcie poglądowe (materiał partnera)

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

 

 

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 • wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.), w tym:
  1. obywatelstwo polskie;
  2. na przedmiotowe stanowisko mogę ubiegać się także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub innych przepisów przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. wykształcenie: co najmniej średnie
  4. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku urzędniczym;
  7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera;
  8. wiedza z zakresu Prawa ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe:

 1. praktyczne doświadczenie na stanowisku ds. ochrony środowiska;
 2. znajomość obsługi komputerowych programów biurowych i sieciowych;
 3. znajomość między innymi następujących aktów prawnych:
  • ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • ustawy Kodeks Cywilny,
  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawy o odpadach,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • instrukcja kancelaryjna,
  • inicjatywa i umiejętność podejmowania szybkich decyzji;
  • bardzo dobra organizacja pracy;
  • dokładność, sumienność i odpowiedzialność;
  • umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania kontaktów;
  • dyspozycyjność.

Zadania wynikające z zakresu prac i obowiązków Wydziału Technicznego, między innymi:

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy odpadach, a w szczególności:
  1. obsługa interesantów w zakresie korekt i składanych dokumentów;
  2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. przyjmowanie wniosków o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  4. prowadzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
  5. wydawanie decyzji administracyjnych, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji;
  6. przyjmowanie i weryfikacja rocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za pośrednictwem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO);
  7. przyjmowanie i weryfikacja rocznych sprawozdań podmiotów prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych za pośrednictwem BDO;
  8. sporządzanie rocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi;
  9. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami.
 2. Nadzór nad realizacją zawartych umów z instalacjami komunalnymi przetwarzania odpadów, do których dostarczane są odpady komunalne oddawane z terenu Gminy Gryfów Śląski.
 3. Nadzór i kontrola prawidłowości zbierania i przechowywania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gryfowie Śląskim, w tym:
  1. Wystawianie w systemie BDO kart przekazania odpadów komunalnych zebranych w punkcie;
  2. Prowadzenie zestawień dot. ilości i rodzaju przyjmowanych w punkcie odpadów.
 4. Nadzór nad wykonaniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym:
  1. sporządzanie wykazu nieruchomości niezamieszkałych w oparciu o dane podmiotów odbierających;
  2. analiza zawartych umów na nieruchomości i działania dyscyplinujące;
  3. prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych na rzecz gminy.
 5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:
  1. Nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami, w tym: wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących ich wykonanie jeżeli tak nakazują przepisy ustawowe, w tym:
   • kontrola powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów;
   • wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
  2. wydawanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
 6. Wnioskowanie o zastosowanie podwyższonych opłat dla nieruchomości objętych systemem wnoszenia opłat do gminy oraz zastosowanie sankcji przewidzianych za uchylenie się od wykonywania określonych w regulaminie utrzymania czystości w zakresie gospodarki odpadami.
 7. Prowadzenie dokumentacji źródłowej nieruchomości objętych systemem.
 8. Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Burmistrza w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 9. Kompletna i terminowa realizacja zadań.
 10. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy
 11. Wykonywanie innych czynności merytorycznie związanych z powierzonym stanowiskiem pracy.
 12. Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonych, zastrzeżonych do ich kompetencji.

Warunki pracy:

 1. stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędny sprzęt – warunki pracy bardzo dobre;
 2. wymiar czasu pracy – pełny etat;
 3. praca na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim;
 4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim;

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie UMiG Gryfów Śląski do dnia 1 grudnia 2023 roku. Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne, zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem lub telefonicznie o terminie i miejscu spotkania. II etap kwalifikacji, czyli ustna rozmowa kwalifikacyjna, obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, wiedzy z przepisów prawych wymienionych w ogłoszeniu oraz sprawdzająca predyspozycje co do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym.

Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronach gryfowskiego magistratu, bądź bezpośrednio w urzędzie.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here