Nieruchomość z zasobu Skarbu Państwa przeznaczona do sprzedaży

0
1690
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Starosta Lwówecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 320 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2022 roku, przeznacza do sprzedaży nieruchomość wchodzącą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położoną w obrębie 3 miasta Mirsk, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 32, AM-1.

 

 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00037154/8.

Cena nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Mirsk, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 32 AM-1 – wynosi 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Dla w/w nieruchomości do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki (na dzień ogłoszenia wykazu stawka wynosi 23 %).

Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Nieruchomość położona jest na działce nr 32 AM-1, obręb 021204_4.0003, Mirsk 3, Mirsk – Miasto, powiat lwówecki. W skład działki wchodzi grunt o powierzchni 0,1931 ha i użytku RIIIb (grunty orne) – 0,1931 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1S/00037154/8.

Działka ewidencyjna nr 32 położona w obrębie 3 miasta Mirsk to nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca teren zieleni nieurządzonej niskiej. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej materiałem sypkim – ul. Polna. Styczność nieruchomości z drogą na całej długości południowej granicy działki. Działka w kształcie nieforemnym – średnio-korzystnym. Szerokość działki wynosi ok 15 m – wraz z obszarem linii zabudowy. W sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy oraz w przewadze tereny łąk i pastwisk. Wschodnia granica działki sąsiaduje z rowem melioracyjnym. W najbliższym otoczeniu występuje: E – energia elektryczna, W – sieć wodociągowa, O – oświetlenie uliczne.

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach administracyjnych miasta Mirsk zatwierdzonym uchwałą nr LVI/586/23 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 maja 2023 r. działka nr 32, obręb 3 miasta Mirsk, oznaczona jest symbolem 42.MNU – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej (100%)

Dodatkowe informacje:

  • granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy „OW” obserwacji archeologicznej (100%),
  • „B” – granica strefy „B” ochrony układu urbanistycznego miasta (28%),
  • nieprzekraczalna linia zabudowy.

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim począwszy od dnia 23 lutego 2024 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna nr 4, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (pokój 111), pod nr tel. (75) 782 28 94.

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here