Ile będzie kosztowało opracowanie dokumentacji budowy nowej biblioteki?

7
253
fot.: Lwówecki.info

Dwie oferty wpłynęły na ogłoszony przez władze Lwówka Śląskiego przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy stadionie miejskim (na podstawie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”. Gmina na to zadanie zamierzała przeznaczyć 180.000,00 złotych.

Pierwsza oferta złożona przez Archidom, Bernard Łopacz z Raciborza opiewa na kwotę 178.350,00 złotych, a druga złożona przez Justyna Braniewska Biuro Projektowe z Wrocławia opiewa na 244.437,90 złotych.

Więcej szczegółów dotyczących zamówienia dowiadujemy się z ogłoszenia o przetargu:

Opracowanie dokumentacji projektowej winno obejmować zagospodarowania terenu przy stadionie miejskim w Lwówku Śląskim, z wykorzystaniem istniejącego budynku dawnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) składającego się z dwukondygnacyjnego budynku administracyjno- hotelowo- gastronomicznego i dobudowanego do niego jednokondygnacyjnego pawilonu sportowego. Dokumentacja projektowa powinna obejmować zagospodarowanie otoczenia w powiązaniu z istniejącą strukturą miasta (np. układem komunikacyjnym), a w szczególności z istniejącym zaznaczonym na działce nr 473/1, obręb 1, obiektem dawnego OSiR-u. Inwentaryzację budowlaną dawnego OSiR-u zawiera załącznik nr 4. Wobec powyższego, należy przewidzieć wykorzystanie ww. obiektu OSiR-u w części na działalność biblioteki i połączenie go (np. łącznikiem) z zasadniczym nowym obiektem biblioteki, w którym znajdzie się przestrzeń biblioteczna tj. czytelnie i wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci, z salami zabaw i pracownią multimedialną.

Nowy obiekt biblioteki musi być zlokalizowany na działkach o numerach ewidencyjnych 475/3 i 473/2, obręb 1, których biblioteka jest właścicielem. Możliwe jest wykorzystanie na parkingi, czy też inne pomocnicze cele części działki nr 475/2 i 473/1. Należy tak dokonać podziału obiektu dawnego OSiR-u na rzecz biblioteki, aby instytucja posiadała oddzielne wejście.

Zamawiający sugeruje wykorzystanie jednej kondygnacji dla biblioteki np. parteru, przy założeniu, że będzie to podział funkcjonalny i przede wszystkim ekonomiczny uwzgledniający przepisy p.poż.
Zamawiający oczekuje złożenia prac konkursowych zawierających kompleksowe, zintegrowane rozwiązania architektoniczne obejmujące zaprojektowanie przestrzeni publicznej sprzyjającej prowadzeniu w otoczeniu (siedziby biblioteki i klubu sportowego w pawilonie sportowym) działań na rzecz społeczności gminy i miasta w obszarze szeroko rozumianej kultury, a zarazem eksponującej te obiekty w sposób właściwy dla ich rangi.

Rozwiązania w skali urbanistycznej powinny uwzględniać dojazd (samochodowy, rowerowy, osób z wózkami, osób niepełnosprawnych) i dojście do budynku od strony ul. Oświęcimskiej, niezbędne miejsca postojowe, a także powiązania przestrzenne i widokowe z otoczeniem. Ponadto należy przedstawić rozwiązania komunikacyjne – np. ciąg pieszy w kierunku ulicy Kościuszki z ewentualnymi miejscami parkingowymi przy tej ulicy.

Zamawiający oczekuje, że elewacja nowego obiektu biblioteki od strony ul. Oświęcimskiej, a także obiektu istniejącego będzie „zapraszać” mieszkańców do odwiedzenia biblioteki.

Wykonawca powinien określić graficznie i opisowo zakres przebudowy elewacji istniejącego budynku i wykonanie elementów łączących obiekty. Wykonawca powinien określić zakres przekształceń istniejącego układu komunikacyjnego niezbędnego do obsługi komunikacyjnej z ul. Oświęcimskiej i Kościuszki oraz innych elementów infrastruktury, kształtowania przestrzeni publicznej, jej wyposażenia i zieleni.

Zamawiający jest przekonany, że otrzyma rozwiązania projektowe dostosowane do współczesnych możliwości technicznych tworzących w bezpośredniej relacji z biblioteką przestrzeń, o wysokich walorach funkcjonalnych i estetycznych właściwych dla współczesnego miasta.

Zamawiający oczekuje, że nowy obiekt biblioteki będzie pozbawiony barier architektonicznych, a oba poziomy przestrzeni bibliotecznej połączone będą szeroką, otwartą klatką schodową wyposażoną w schodołaz zabezpieczający poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym, a całość lokalu bibliotecznego będzie przestrzenią funkcjonalną i otwartą. Po wejściu do obiektu czytelnik powinien natrafić na otwartą, zapraszającą i interesującą przestrzeń.

W obiekcie powinna być zapewniona nie tylko możliwość wybrania i wypożyczenia książki, ale także okazja miłego spędzenia czasu ze znajomymi, wykorzystując zaproponowaną funkcję pomocniczą i rekreacyjną. Wnętrza projektowane powinny być jasne, przestronne z doskonałym oświetleniem dziennym, realizowanym np. powierzchnią szklaną i świetlikiem dachowym w części zasadniczej biblioteki. Proponowane jest zastosowanie np. mobilnych mebli w obiekcie, co pozwoli na bardzo łatwą aranżację lokalu.

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się z kotłowni gazowej. Istniejąca kotłownia węglowo-gazowa przewidziana jest do likwidacji. Zamawiający planuje w bieżącym roku wykonać kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy urządzenia około 90 kW. W zmodernizowanej kotłowni gazowej należy przewidzieć jej rozbudowę/modernizację oraz rozdział ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody i np. na potrzeby wentylacji.

Z uwagi na to, że budynek jest z lat 70. należy przewidzieć wymianę wszystkich instalacji z mediami: CO, woda, kanalizacja, elektryczna w całym budynku OSiRu i pawilonie sportowym itd. oraz odświeżenie wszystkich pomieszczeń, tj. pomalowanie wraz z uzupełnieniem ewentualnych ubytków na ścianach i sufitach. Wszelkie koszty budowy wspólne instytucji i działalności prowadzonej w pawilonie sportowym (mieszkanie, klub sportowy i inne), należy rozliczyć w stosunku procentowym tj. dla biblioteki – w takim jaki jest udział powierzchni użytkowanej przez bibliotekę w stosunku do powierzchni całkowitej obiektów. Należy założyć, że pawilon sportowy pozostaje bez zmiany funkcji, poza oczywiście modernizacją kotłowni, która się w nim znajduje. Zamawiający oczekuje również rozwiązań związanych z ogrzewaniem obiektu w formie OZE, jeżeli będą one miały ekonomiczne uzasadnienie.

Zamawiający oczekuje zagospodarowania części dachu nad istniejącym budynkiem OSiR-u (ok. 50 m2) w formie tarasu spełniającego również funkcję letniej czytelni, powiązanej bezpośrednio z przestrzenią biblioteczną na piętrze nowego obiektu biblioteki.
Ponadto na parterze biblioteki powstanie drugi taras (ok. 60 m2) integralnie związany z lokalem bibliotecznym, wyposażony w scenę z możliwością organizowania małych koncertów, imprez letnich, spotkań z ciekawymi ludźmi, letniego kina z możliwością wyświetlania filmów bezpośrednio np. na elewacji budynku, z umiejscowieniem ekranu jako stałego elementu elewacji budynku oraz miejsca dla widzów.

Wprowadzenie dodatkowych funkcji podniesie rangę obiektu i pozwoli na stworzenie w bibliotece i jej otoczeniu miejskiego centrum kultury i rozrywki. Zamawiający oczekuje, że w obiekcie znajdzie się również miejsce zabaw dla małych dzieci wyposażone w sprzęt do integracji sensorycznej, gdzie rodzice pozostawią swoje „pociechy” pod opieką wykwalifikowanego pracownika. Sala zabaw na co dzień stanowiłaby atrakcyjną przestrzeń do zabaw dla dzieci, a czasowo wykorzystywana byłaby do zajęć terapeutycznych grupy zabawowej prowadzonej przez Oddział Dziecięco-Młodzieżowy.

Zamawiający sugeruje wydzielenie tej strefy przy pomocy przezroczystych ścian (szkło, tworzywo) tłumiących dźwięki. Zamawiający oczekuje również wyodrębnienia miejsca zabaw wspólnych dla dzieci starszych np. w postaci pracowni multimedialnej wyposażonej w nowoczesne, interaktywne technologie, pomagające dzieciom rozwijać umiejętność logicznego myślenia, odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w świecie programowania. Ponadto wyodrębnić należy przestrzeń, w której byłaby możliwość skorzystania z bogatych zasobów gier planszowych z przeznaczeniem zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Pomieszczenie socjalne powinno pełnić również funkcję pracowni kulinarnej, typu kuchnia z „wyspą”, kompleksowo wyposażonej w sprzęt AGD, naczynia i przybory kuchenne, w celu organizacji warsztatów kulinarnych.

Zamawiający widzi konieczność utworzenia przyjaznego miejsca dla wszystkich grup wiekowych od niemowlaka po seniora z możliwością interesującego spędzania czasu wolnego, gdzie wszystkie grupy będą mogły się ze sobą integrować i uczyć się od siebie. Zamawiający oczekuje, że nowa siedziba biblioteki spełni kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

Powierzchnia dobudowanych pomieszczeń bibliotecznych powinna wynosić ok. 325 m2 parteru oraz ok. 280 m2 piętra co łącznie stanowi ok. 605 m2. Ponadto z przestrzenią parteru związana ma być letnia czytelnia w postaci tarasu. Infrastruktura w obiekcie istniejącym (OSiR)- ok. 290 m2
W obiekcie istniejącym należy wyodrębnić następujące pomieszczenia, w których należy zorganizować działalność następujących agend bibliotecznych:
Pomieszczenie ok. 40 m2 – Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
Pomieszczenie ok. 25 m2- Gabinet Dyrektora;
Pomieszczenie ok. 60 m2 – Sala konferencyjno-edukacyjna;
Pomieszczenie ok. 10 m2 – Archiwum zakładowe;
Pomieszczenie ok. 20 m2 – Magazyn biblioteczny pomieszczenie;
Pomieszczenie ok. 20 m2 – Pomieszczenie socjalne dla pracowników połączone z pracownią kulinarną;
Pomieszczenie ok. 8 m2 – Pomieszczenie gospodarcze;
Pomieszczenie ok. 10 m2 – Toaleta dla pracowników;
Pomieszczenie ok. 20 m2 – Toaleta dla czytelników;
Pomieszczenie ok. 12 m2 – Pomieszczenie dla konserwatora i informatyka;
Pomieszczenie ok. 8 m2 – Szatnia pracownicza;
Pomieszczenie ok. 50 m2 – W przestrzeni korytarzowej zorganizowana galeria sztuki z systemem podwieszeń i podświetleń.

Infrastruktura dobudowana – ok. 605 m2

W części dobudowanego lokalu swoją lokalizację powinny mieć następujące agendy:
Parter: księgozbiór dziecięcy z czytelnią i miejscem do pracy dla 20-osobowego oddziału klasowego integralnie powiązany z letnią czytelnią na tarasie; pracownia multimedialna bogato wyposażona w nowoczesne technologie; stanowisko komputerowe dla czytelnika niepełnosprawnego spełniające wszystkie niezbędne normy; sala zabaw dla dzieci młodszych. Wyodrębnione miejsce na relaks przy kawie z możliwością zainstalowania automatu do kawy. Szatnie dla czytelników (hol przy wejściu do biblioteki).
W hollu wydzielone miejsce na szatnie czytelnicze z miejscem na wózki dziecięce i inwalidzkie. Przewidziana musi być możliwość instalacji wrzutni do książek w pobliżu wejścia głównego do biblioteki.

Piętro: księgozbiór dla czytelnika dorosłego z czytelnią i miejscem do czytania prasy integralnie powiązane z letnią czytelnią na tarasie umiejscowionym na dachu; czytelnia multimedialna wyposażona w 10 stanowisk komputerowych, nowoczesne programy edukacyjne, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, czytniki książek, drukarkę 3D oraz inne z szeroko rozumianej TIK.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze ogłuszenia o wyłonieniu wykonawcy wykonania dokumentacji. Czy Gmina wybierze którąś z powyższych ofert, czy unieważni przetarg i rozpisze nowy o tym przekonamy się już wkrótce.

fot.: Lwówecki.info

7 KOMENTARZE

  1. super pomysł… wszystkie starsze osoby nagle ubierają wrotki by przejechać na nich pół miasta dalej w celu wypożyczenia lub oddania książki..

    Na tę chwilę w mieście nie ma noclegowni, nie mówiąc o hotelach. Wszystko jest oblegane przez robotników ze wschodu, a Wy chcecie zabierać ostatnie prycze w tym sanatoryjnym mieście na rzecz biblioteki?

    Kto musi mieć gabinet w ratuszu, że z OSIRu robicie bibliotekę miejską..

  2. I co z tego że wywalą na nowo blioteke miliony jak książek nie ma nowych, czytelników co raz mniej. Dali by lepij na wyposażenie jakie komputery wersalki albo książki nowe i elektryczne buki ebuki

  3. A ja nie chcę w mieście taniej noclegowni dla cudzoziemców ze wschodu albo może bezdomnych albo co jeszcze budynek socjalny?!!! Ten OSiR wybudowali w połowie lat 80. i wstyd żeby dalej straszył swoim wyglądem. Wolę nowoczesny gmach by właśnie młodzi chcieli tu wracać i widzieli że Lwówek to nie sanatorium. Obok już powstał plac zabaw z otwarta siłownią i pumptrack. Najlepiej zamiast tego murowanego baraku co jest przy stadionie zrobić ośrodek kultury, sportu i z biblioteką. Jeden nowy dyrektor główny jakiś młody kreatywny menadżer i trzech zastępców: od sportu, od kultury i od biblioteki. Emeryci wreszcie wejdą bez ryzyka utraty zdrowia na schodach a inwalida wreszcie będzie mógł wjechać wózkiem do biblioteki.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here