Dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w 2021 roku

0
1608
Lwówecki.info

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy.

 

Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok został przekazany do zaopiniowania: Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej.

Opinie nadesłali wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu lwóweckiego, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do projektu rozkładu godzin pracy aptek w 2021 roku. Natomiast Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) we Wrocławiu negatywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, wskazując szereg wielokrotnie podnoszonych w przeszłości argumentów dot. m.in. aspektu ekonomicznego prowadzenia dyżurów (brak opłacalności), problemów z zapewnieniem personelu (niewystarczająca liczba farmaceutów w Polsce), czy zbyt niskiej dopłaty, pobieranej przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej (wysokość określona rozporządzeniem). Dodatkowo DIA w swoim stanowisku zwróciła uwagę na ryzyko zakażenia personelu aptecznego koronawirusem oraz niemożliwej do przewidzenia długości trwania stanu epidemii i na tej podstawie wskazała, iż cyt. „zasadnym jest, aby Starostwo w Lwówku podjęło decyzję o zawieszeniu dyżurów nocnych aptek”.

Rada powiatu nie zgodziła się z takim stanowiskiem i zaznaczając, iż zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy.

„Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do potrzeb ludności poprzez ustalenie dyżurów aptek funkcjonujących na terenie każdej z pięciu gmin miejsko-wiejskich powiatu i zapewnia dostępność świadczeń o każdej porze również nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Spełniony został zatem cel i gwarancje, jakie wynikają z powołanego przepisu. Obowiązkiem każdej rady powiatu jest ustalenie takiego rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy, w tym wydania leków, także wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Rozkład w swoim kształcie uwzględnia normalne zapotrzebowanie społeczności lokalnej na usługi powszechnie świadczone w zwykłych warunkach, jak i konieczność zapewnienia dostępu do leków w każdej porze w przypadkach nadzwyczajnych, których częstotliwości nie da się przewidzieć. Takie stanowisko jest postulowane przez orzecznictwo administracyjne i tymi kryteriami kierowała się także Rada Powiatu Lwóweckiego ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku. Rada Powiatu Lwóweckiego podkreśla również, iż zapoznała się ze stanowiskiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i wyrażonymi obiekcjami, jednakże nie podziela tego stanowiska. W ocenie rady obecna, nadzwyczajna sytuacja, związana ze stanem epidemicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dodatkowo uzasadnia nieodzowność konieczności zapewnienia funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia i świadczenia przez nie pełnego zakresu usług farmaceutycznych, wymienionych w art. 86 u.p.f. w tym trudnym okresie. Nie ogranicza się ona do wydawania leków. Dyżury aptek, rozumiane jako świadczenie usług poza normalnym rozkładem godzin pracy również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy należy traktować jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w wyjątkowych, nadzwyczajnych warunkach.

Mając na uwadze postulaty podnoszone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską w przedmiocie ograniczenia obowiązku realizacji dyżurów nocnych wskazać należy, iż rada powiatu nie posiada przydzielonych kompetencji do całościowego lub częściowego zwalniania z realizacji tego obowiązku, co zostało potwierdzone m.in. przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem nr NK-N.40.64.2020.RJ1 z dnia 6 maja 2020 r., w którym cyt. ”Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne związane ze stanem epidemii Wojewoda Dolnośląski informuje, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych do zawieszenia pełnienia dyżurów nocnych lub świątecznych oraz zmiany godzin otwarcia aptek, które mogłyby spowodować ograniczenie dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. (…) W konsekwencji, pomimo obowiązującego obecnie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SERS-CoV-2 i związanymi z tym utrudnieniami, w dalszym ciągu wymagane jest zabezpieczenie całodobowych dyżurów aptek, co stanowi formę realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia dostępu do usług farmaceutycznych.” – czytamy w podjętej uchwale.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lwóweckiego

 

1 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
2 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
3 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
4 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
5 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
6 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
7 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
8 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
9 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
10 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
11 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
12 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
13 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
14 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
15 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
16 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
17 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
18 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
19 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
20 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
21 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
22 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
23 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
24 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
25 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
26 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
31 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

1 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
2 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
3 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
4 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
5 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
6 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
7 luty – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
8 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
9 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
10 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
11 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
12 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
13 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
14 luty – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
15 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
16 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
17 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
18 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
19 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
20 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
21 luty – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
22 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
23 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
24 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
25 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
26 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 luty – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

1 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
2 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
3 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
4 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
5 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
6 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
7 marzec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
8 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
9 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
10 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
11 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
12 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
13 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
14 marzec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
15 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
16 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
17 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
18 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
19 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
20 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
21 marzec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
22 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
23 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
24 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
25 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
26 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
27 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
28 marzec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
29 marzec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
30 marzec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
31 marzec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5

1 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
2 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
3 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
4 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
5 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
6 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
7 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
8 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
9 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
10 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
11 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
12 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
13 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
14 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
15 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
16 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
17 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
18 kwiecień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
19 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
20 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
21 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
22 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
23 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
24 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
25 kwiecień – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
26 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 kwiecień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

1 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
2 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
3 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
4 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
5 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
6 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
7 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
8 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
9 maj – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
10 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
11 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
12 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
13 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
14 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
15 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
16 maj – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3

17 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
18 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
19 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
20 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
21 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
22 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
23 maj – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
24 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
25 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
26 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 maj – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
31 maj – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7

1 czerwiec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
2 czerwiec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
3 czerwiec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
4 czerwiec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
5 czerwiec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
6 czerwiec – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
7 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
8 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
9 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
10 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
11 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
12 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
13 czerwiec – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
14 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
15 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
16 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
17 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
18 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
19 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
20 czerwiec – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
21 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
22 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
23 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
24 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
25 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
26 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
27 czerwiec – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
28 czerwiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
29 czerwiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
30 czerwiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5

1 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
2 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
3 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
4 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
5 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
6 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
7 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
8 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
9 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
10 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
11 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
12 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
13 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
14 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
15 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
16 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
17 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
18 lipiec – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
19 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
20 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
21 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
22 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
23 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
24 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
25 lipiec – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
26 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
31 lipiec – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

1 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
2 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
3 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
4 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
5 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
6 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
7 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
8 sierpień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
9 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
10 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
11 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
12 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
13 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
14 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
15 sierpień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
16 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
17 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
18 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
19 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
20 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
21 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
22 sierpień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
23 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
24 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
25 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
26 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
27 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
28 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
29 sierpień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
31 sierpień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7

1 wrzesień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
2 wrzesień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
3 wrzesień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
4 wrzesień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
5 wrzesień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
6 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
7 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
8 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
9 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
10 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
11 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
12 wrzesień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
13 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
14 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
15 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
16 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
17 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
18 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
19 wrzesień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
20 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
21 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
22 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
23 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
24 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
25 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
26 wrzesień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
27 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
28 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
29 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
30 wrzesień – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5

1 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
2 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
3 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
4 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
5 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
6 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
7 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
8 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
9 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
10 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
11 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
12 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
13 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
14 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
15 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
16 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
17 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
18 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
19 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
20 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
21 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
22 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
23 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
24 październik – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski, ul. Jeleniogórska 5
25 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
26 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
27 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
28 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
29 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
30 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1
31 październik – Apteka Remedium – Gryfów Śląski, ul. Malownicza 1

1 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
2 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
3 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
4 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
5 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
6 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
7 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
8 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
9 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
10 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
11 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
12 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
13 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
14 listopad – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
15 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
16 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
17 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
18 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
19 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
20 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
21 listopad – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
22 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
23 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
24 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
25 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
26 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
27 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
28 listopad – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
29 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
30 listopad – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23

1 grudzień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
2 grudzień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
3 grudzień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
4 grudzień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
5 grudzień – Apteka pod św. Nepomucenem – Lwówek Śląski, ul. Kościelna 23
6 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
7 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
8 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
9 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
10 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
11 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
12 grudzień – Apteka w Przychodni – Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
13 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
14 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
15 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
16 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
17 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
18 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
19 grudzień – Apteka Zabobrze – Wleń, ul. Bohaterów Nysy 23/24
20 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
21 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
22 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
23 grudzień – Apteka Przyjazna – Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6
24 grudzień – Apteka w Rynku – Lwówek Śląski, Pl. Wolności 19
25 grudzień – Apteka Medicus – Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 3
26 grudzień – Apteka Centrum – Lwówek Śląski, ul. Zamkowa 3
27 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
28 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36′
29 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
30 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36
31 grudzień – Apteka Mixtura – Mirsk, pl. Wolności 35-36

dyżur tygodniowy od poniedziałku 8.00 – do następnego poniedziałku 8.00
Boże Narodzenie od wigilii 8.00 – do 1. dnia świąt 8.00
od 1. dnia świąt 8.00 – do 2. dnia świąt 8.00
od 2. dnia świąt 8.00 – do 1. dnia po świętach 8.00

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here