Dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w 2021 roku

0
3405
Lwówecki.info

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy.

 

Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na 2021 rok został przekazany do zaopiniowania: Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej.

Opinie nadesłali wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu lwóweckiego, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do projektu rozkładu godzin pracy aptek w 2021 roku. Natomiast Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) we Wrocławiu negatywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, wskazując szereg wielokrotnie podnoszonych w przeszłości argumentów dot. m.in. aspektu ekonomicznego prowadzenia dyżurów (brak opłacalności), problemów z zapewnieniem personelu (niewystarczająca liczba farmaceutów w Polsce), czy zbyt niskiej dopłaty, pobieranej przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej (wysokość określona rozporządzeniem). Dodatkowo DIA w swoim stanowisku zwróciła uwagę na ryzyko zakażenia personelu aptecznego koronawirusem oraz niemożliwej do przewidzenia długości trwania stanu epidemii i na tej podstawie wskazała, iż cyt. „zasadnym jest, aby Starostwo w Lwówku podjęło decyzję o zawieszeniu dyżurów nocnych aptek”.

Rada powiatu nie zgodziła się z takim stanowiskiem i zaznaczając, iż zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy.

„Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do potrzeb ludności poprzez ustalenie dyżurów aptek funkcjonujących na terenie każdej z pięciu gmin miejsko-wiejskich powiatu i zapewnia dostępność świadczeń o każdej porze również nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Spełniony został zatem cel i gwarancje, jakie wynikają z powołanego przepisu. Obowiązkiem każdej rady powiatu jest ustalenie takiego rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy, w tym wydania leków, także wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Rozkład w swoim kształcie uwzględnia normalne zapotrzebowanie społeczności lokalnej na usługi powszechnie świadczone w zwykłych warunkach, jak i konieczność zapewnienia dostępu do leków w każdej porze w przypadkach nadzwyczajnych, których częstotliwości nie da się przewidzieć. Takie stanowisko jest postulowane przez orzecznictwo administracyjne i tymi kryteriami kierowała się także Rada Powiatu Lwóweckiego ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2021 roku. Rada Powiatu Lwóweckiego podkreśla również, iż zapoznała się ze stanowiskiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i wyrażonymi obiekcjami, jednakże nie podziela tego stanowiska. W ocenie rady obecna, nadzwyczajna sytuacja, związana ze stanem epidemicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dodatkowo uzasadnia nieodzowność konieczności zapewnienia funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia i świadczenia przez nie pełnego zakresu usług farmaceutycznych, wymienionych w art. 86 u.p.f. w tym trudnym okresie. Nie ogranicza się ona do wydawania leków. Dyżury aptek, rozumiane jako świadczenie usług poza normalnym rozkładem godzin pracy również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy należy traktować jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w wyjątkowych, nadzwyczajnych warunkach.

Mając na uwadze postulaty podnoszone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską w przedmiocie ograniczenia obowiązku realizacji dyżurów nocnych wskazać należy, iż rada powiatu nie posiada przydzielonych kompetencji do całościowego lub częściowego zwalniania z realizacji tego obowiązku, co zostało potwierdzone m.in. przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem nr NK-N.40.64.2020.RJ1 z dnia 6 maja 2020 r., w którym cyt. ”Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne związane ze stanem epidemii Wojewoda Dolnośląski informuje, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych do zawieszenia pełnienia dyżurów nocnych lub świątecznych oraz zmiany godzin otwarcia aptek, które mogłyby spowodować ograniczenie dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. (…) W konsekwencji, pomimo obowiązującego obecnie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SERS-CoV-2 i związanymi z tym utrudnieniami, w dalszym ciągu wymagane jest zabezpieczenie całodobowych dyżurów aptek, co stanowi formę realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia dostępu do usług farmaceutycznych.” – czytamy w podjętej uchwale.

dyżur tygodniowy od poniedziałku 8.00 – do następnego poniedziałku 8.00
Boże Narodzenie od wigilii 8.00 – do 1. dnia świąt 8.00
od 1. dnia świąt 8.00 – do 2. dnia świąt 8.00
od 2. dnia świąt 8.00 – do 1. dnia po świętach 8.00

Sprawdź dyżury aptek w poszczególnych miesiącach 2021

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here