Czy I sesja Rady Powiatu jest ważna? Mamy opinię prawną

7
1741
Olgierd Poniźnik Gryfów Powiat Lwówecki

Czy dochowane zostały wszelkie procedury? Czy Pan Olgierd Poniźnik mógł zostać Przewodniczącym Rady Powiatu? Opinia prawna rozwiewa wszelkie wątpliwości.

 

W dniu 6 maja 2024 roku odbyła się sesja inaugurująca VII kadencję Rady Powiatu Lwóweckiego. Podczas tej decyzją radnych na Przewodniczącego Rady Powiatu wybrany został Pan Olgierd Poniźnik, który jak wszyscy wiemy w minionej kadencji był Burmistrzem Gminy i Miasta Gryfów Śląski. Po wyborze Pan Poniźnika na Przewodniczącego pojawiły się wątpliwości kwestii prawnej, czy jest on przewodniczącym rady powiatu, czy burmistrzem, a tym samym czy sesja jest ważna i decyzje na niej podejmowane prawomocne?

Wątpliwości w tym temacie zgłosił jako pierwszy Radny Piotr Czembrowski (NIS), a z prośbą o opinię prawną wystąpił Radny Roman Kulczycki (PiS). Redakcja Lwówecki.info publikuje opinię sporządzoną przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Pawła Dziekiewicza:

Przedmiotem opinii jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie prawne skierowane w przedmiocie statusu prawnego radnego Powiatu Lwóweckiego Olgierda Poniźnika i jego prawa do udziału w inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego rozpoczynającej 7 kadencję tego organu, a ostatecznie kwestii ważności I sesji 7 kadencji Rady Powiatu Lwóweckiego.

Stan faktyczny:

W dniu 06 maja 2024 roku miała miejsca inauguracyjna sesja Rady Powiatu Lwóweckiego rozpoczynająca 7 kadencję tego organu, na której ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, wśród których znajduje się Pan Olgierd Poniźnik – ustępujący burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Salski, którego kadencja burmistrza upłynęła w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Pan Olgierd Poniźnik nie kandydował w wyborach o reelekcję na funkcję burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Salski. Pan Olgierd Poniźnik w trakcie sesji inauguracyjnej właściwą większością głosów wybrany został do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego. Inauguracyjna sesja rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski mająca za przedmiot zaprzysiężenie nowo wybranego burmistrza wyznaczona została natomiast na dzień 7 maja 2024 roku

Uwagi prawne:

Odpowiadając na zapytanie prawne dotyczące statusu prawnego Pan Olgierda Poniźnika przed i po złożeniu ślubowania na radnego Rady Powiatu Lwóweckiego, a także wypływu tych czynności na ważność obrad Rady Powiatu Lwóweckiego, podnoszę podane niżej uwagi prawne wraz z przywołaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w oparciu o które zostały one sformułowane.

I. Dnia 30 kwietnia 2024 roku zakończyły się kadencje rad gmin oraz burmistrzów. Zgodnie z art.29 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [ t..). Dz. U. 2024, poz. 609, dalej w skrócie: u.s.g.”] wójt (burmistrz) pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji wójta. Były już burmistrz pomimo upływu kadencji zobowiązany jest zatem do pełnienia tej funkcji do momentu złożenia ślubowania przez nowo wybranego burmistrza, które to składane jest wobec nowo wybranej rady (po złożeniu ślubowania przez nowych radnych). Przywołany przepis ma na celu zapewnienie ciągłości pracy jednostki samorządu terytorialnego i realizacji jej obowiązków wobec obywateli.

W okolicznościach stanu faktycznego objętego opinią stwierdzić zatem należy, iż w dniu 06 maja 2024 roku upłynęła już dla Pana Olgierda Poniźnika kadencja burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, jednak z mocy art. 29 ust. 1 u.s.g w dalszym ciągu pełnił on tę funkcję.

II. Konfrontując powyższe z sytuacją, w której Pan Olgierd Poniźnik, jako osoba pełniąca jeszcze funkcję burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski, w dniu 6 maja 2024 roku na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego 7 kadencji złożył ślubowanie i objął mandat radnego, a także powstałych na tym gruncie wątpliwości prawnych, zdaniem opiniującego w celu ich wyjaśnienia odwołać należy się do art. 27 u.s.g., a także art. 492 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy [tj. Dz. U.: 2023, poz. 2408 ze zm. dalej w skrócie k wyb.”].

Zgodnie z art. 27 u.s.g.:

Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie;
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta;
3) zatrudnieniem w administracji rządowej;
4) mandatem posła lub senatora.

Z kolei art. 492 § 1 pkt. 5 k. wyb. przewiduje skutek wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza) w przypadku naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub w przypadku naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odrębnych przepisach [ w tym wypadku będą to przywoływane przepisy ustawy samorządzie gminnym]

Subsumpcja prawna zaistniałego stanu z przywołanymi przepisami prowadzi zatem w ocenie opiniującego do wniosku, iż złożenie ślubowania i objęcie mandatu radnego Powiatu Lwóweckiego przez Pan Olgierda Poniźnika miało ten skutek, iż doprowadziło z mocy prawa do wygaśnięcia jego mandatu jako pełniącego funkcję Burmistrza Gminy i Miasta i Gryfów Śląski. W zaistniałej sytuacji wobec objęcia urzędu przez nowego burmistrza w dniu następnym tj. maja2024 roku w zasadzie zachowana została ciągłość pracy urzędu gminy. Zdaniem opiniującego w opisanym stanie faktycznym nie zaistniały podstawy do stwierdzenia, iż złożenie ślubowania i objęcie mandatu radnego było niedopuszczalne. Pan Olgierd Poniźnik miał prawo zgodnie ze swoim wyborem złożyć ślubowanie i objąć mandat radnego, a skutek prawny tego stanu rzeczy wobec opisanych wcześniej zależności funkcjonalnych przewiduje art. 492 § 1 pkt. 5 k.wyb. Brak jest zatem zdaniem opiniującego podstaw dla przyjęcia, iż akt ten miałby mieć wpływ na ważność i legalny przebieg I sesji 7 kadencji Rady Powiatu Lwóweckiego, czy też wybór Pana Olgierda Poniźnika na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego, bowiem legalnie objął on mandat radnego.

Adwokat Paweł Dziekiewicz

7 KOMENTARZE

    • I ma rację, bo taka opinia prawna jest warta funta kłaków. Ale pelikany jak ty łykają propagandę i popierają pzprowców którzy powinni siedzieć….co najmniej na emeryturach 😉

  1. Po co p. O.P. ta funkcja. Nie lepiej zająć się przyjemniejszymi sprawami? Kiedy pod koniec burmistrzowania w Gryfowie Śl. mówił, że odchodzi, że to ostania kadencja, Mieszkańcy rozumieli to dosłownie – a tu zaskoczenie i zdziwienie.

  2. Widać dzisiaj mamy taki oto sposób prawny jak przedstawi to taka lub inna kancelaria . Wystarczy przeczytać ze zrozumieniem. Burmistrz pełni obowiązki do czasu zaprzysiężenia nowego burmistrza czyli w dniu kiedy został wybrany na przewodniczącego rady pełnił obowiązki burmistrza !!!!!!!
    A to jest wbrew tym zapisom o łączeniu funkcji publicznych ale przecież teraz można wszystko bo ani Konstytuacja ani Ustawy nie są ważne ale są ważne opinie prawne które mają taką samą moc prawną jak sobie każdy zastosuje.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here