Co ze szkołą w Uboczu? Minister uchylił decyzję Kuratora

0
305
Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
Szkoła Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu /fot. Lwówecki.info/

Dla wielu z pewnością postanowienie Minister Edukacji Narodowej w sprawie Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu uchylające decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jest wielkim zaskoczeniem. Dziś w gryfowskim magistracie ma się odbyć specjalnie zwołana w tej sprawie narada.

Minister Edukacji Narodowej po rozpatrzeniu zażalenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląskim z dnia 8 kwietnia 2019 r. na postanowienie wydane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2019 r. negatywnie opiniujące zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu, postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. – czytamy w postanowieniu z 19 czerwca 2019 roku.

 

Sprawa likwidacji SP w Uboczu ciągnie się od początku roku. To wówczas władze Gminy przekazały mieszkańcom informację o swoich zamierzeniach. Później odbywały się zebrania, debaty, aż wreszcie pod koniec lutego głos zabrali gryfowscy radni, którzy większością głosów przychylili się do propozycji burmistrza Olgierda Poniźnika. Tym samym podstawówka z końcem roku szkolnego miała przejść do historii. Tak się jednak nie stało. Wszystko z powodu negatywnej opinii Kuratora Oświaty, który zakwestionował termin doręczenia mu informacji o zamiarze likwidacji podstawówki o czym szerzej przeczytamy w uzasadnieniu postanowienia Ministra Edukacji Narodowej:

Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski w dniu 26 lutego 2019 r. podjęła uchwałę nr IV/17/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu. Wykonanie ww. uchwały powierzono Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Pismem datowanym na dzień 28 lutego 2019 r. (znak WO.4421.82.2019) Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski zawiadomił Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu oraz wniósł o wydanie pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie. Do pisma dołączono ww. uchwałę oraz uzasadnienie planowanej likwidacji. Pismo Burmistrza zostało osobiście dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przez przedstawiciela Gminy Gryfów Śląski w dniu 1 marca 2019 r.

Dolnośląski Kurator Oświaty, postanowieniem nr 64/2019 z dnia 28 marca 2019 r., negatywnie zaopiniował likwidacje Szkoły Podstawowej w Uboczu. Swoje rozstrzygnięcie kurator uzasadnił przekroczeniem, o 1 dzień, 6-miesięcznego terminu zawiadomienia kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły (zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę jest obwiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły między innymi właściwego kuratora oświaty). W ocenie kuratora, skutkiem nie dochowania ww. terminu procedura likwidacji szkoły nie może być skuteczna i z tego względu kurator postanowił o wydaniu negatywnej opinii.

Na powyższe postanowienie Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski pismem z dnia 8 kwietnia 2019 r. wniósł zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. Zażalenie wniesiono w terminie. Strona argumentowała, że kurator o zamiarze likwidacji ww. szkoły wiedział wcześniej, gdyż w dniu 19 lutego 2019 r. na spotkaniu z rodzicami i kuratorem, sekretarz gminy prezentował projekt uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. Ponadto strona wskazała, że w dniu 27 lutego 2019 r. telefonicznie (ustnie) poinformowała kuratora o zamiarze likwidacji. W ocenie strony, dopełniła ona obowiązku informacyjnego w ustawowym terminie. W ocenie strony kurator uzyskał informacje o likwidacji szkoły przed 1 marca 2019 r. a zatem stanowisko o braku poinformowaniu kuratora, w ocenie strony jest nieuzasadniona. Zdaniem strony likwidacji szkoły w Uboczu jest uzasadniona bardzo małą liczbą uczniów oraz wysokim kosztem jej utrzymania.

W ocenie Ministra Edukacji Narodowej analiza obowiązujących przepisów oraz zgromadzone akta sprawy dają podstawy do stwierdzenia, że zażalenie Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląskim na postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zasługuje na uwzględnienie.

(…) zdaniem organu II instancji, kwestia oceny legalności uchwały w kontekście niewypełniania przesłanek formalnych, powodujących naruszenie prawa, pozostaje przedmiotem nadzoru właściwego wojewody a nie kuratora. To wojewoda w ramach sprawowanego nadzoru nad gminami posiada kompetencje do stwierdzenia naruszenia prawa w tym zakresie i wydania stosownego rozstrzygnięcia nadzorczego. Z informacji posiadanych przez organ II instancji, do dnia wydania zaskarżonej opinii, wojewoda nie stwierdził nieważności uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 lutego 2019 nr IV/17/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Uboczu.

W ocenie Ministra, zatem Kurator wydając zaskarżone postanowienie nie powinien kierować się kwestią przekroczenia terminu określonego w art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. Kurator oświaty nie wydaje, bowiem opinii w przedmiocie wykonania obowiązków określonych w art. 89 ust. 1 – Prawo oświatowe, ale opiniuje sam zamiar likwidacji szkoły i ocenia skutki tej likwidacji. W art. 89 ust 3 ustawy Prawo oświatowe nie wskazano, w jakim terminie gmina jest zobowiązana wnieść wniosek o wydanie tejże opinii.

Zdaniem Ministra, kurator zobowiązany był zbadać wszystkie aspekty związane z likwidacją szkoły w Uboczu i ocenić skutki tej likwidacji. Materia taka jednak została zupełnie pominięta przy wydawania zaskarżonego postanowienia.

Tak, więc zdaniem Ministra Edukacji Narodowej Dolnośląski Kurator Oświaty skupił się na nie swoich zadaniach a te, które miał ocenić właściwie pominął. Tym samym podstawówka w Uboczu nadal funkcjonuje. Nie zostali zwolnieni nauczyciele. Odbył się nabór nowych uczniów. Od września wszystko miało być po staremu.

Minister zauważa, iż zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala mu na wydanie opinii, co do zamiaru likwidacji szkoły w Uboczu, bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku, z czym zwraca sprawę do ponownego rozpatrzenia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

Sprawa będzie ponownie badana. Tym razem Kurator ma się zająć oceną skutków likwidacji podstawówki. Dla władz Gryfowa Śląskiego, które od początku były za likwidacją SP w Uboczu to dobra wiadomość. Aczkolwiek nikt w tej chwili nie wyobraża sobie zamknięcia szkoły tak z dnia na dzień. Wszystkie możliwe scenariusze będą z pewnością omawiane podczas dzisiejszego spotkania władz z radcą prawnym. Ostatecznie i tak trzeba poczekać na opinię Kuratora.

Jednym z bardziej prawdopodobnych scenariuszy jest wydanie opinii pozytywnej, czyli przychylenie się do stanowiska władz Gminy, ale w tym przypadku likwidacja i tak nastąpiłaby po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020.

Aczkolwiek niezbadane są wyroki Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, o czym już się przekonaliśmy.

Do sprawy jeszcze wrócimy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here