Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim zaprasza

0
721

Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pt.:

CIS PRZEPUSTKĄ DO GODNEGO ŻYCIA

realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne Działania nr 9.1 Aktywna integracja Poddziałania nr 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

 

Cel projektu: Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Lwówku Śląskim oraz realizacja programu reintegracji społecznej i zawodowej dla 60 mieszkańców powiatu lwóweckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu – 873 528,75 zł Kwota dofinansowania: 822 638,75 zł

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym i zawodowym takie jak:

Aktywizacja społeczna w formie:

 • Grupowych zajęć motywująco-integrujących;
 • Warsztaty kompetencji społecznych;
 • Udziału w wydarzeniach o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.

Aktywizacja zawodowa

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji:
  • Kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
  • Kurs profesjonalnego sprzątania;
  • Kurs ogrodnictwa i utrzymania terenów zielonych;
  • Kurs pracownika budowlanego;
  • Kurs opiekuna dzieci do lat 3;
  • Kurs florystyczny;
  • Kurs kucharski I st.;
  • Kurs przemysłowego spawania tworzyw sztucznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny, Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim w ramach projektu zapewnia:

 • opiekę nad dziećmi,
 • zwrot kosztów dojazdu lub organizację dowozu na zajęcia,
 • catering podczas warsztatów i szkoleń,
 • codzienne obiady,
 • świadczenie integracyjne.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Lwóweckiego
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, w szczególności:
 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 8. osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Preferowani kandydaci:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
 • osoby poniżej 25 roku życia pozostające bez pracy powyżej 6 m-cy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Projektu przy ul. Nowy Świat 2 we Lwówku Śląskim, telefon: 604 578 778, 608 657 214 lub z biurem Partnera Projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie w Uboczu, Ubocze 300, tel. 605 898 971.

Koordynator Projektu Bożena Pawłowicz
Prezes Fundacji im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim ks. dr Krzysztof Kiełbowicz

Projekt „CIS przepustką do godnego życia” jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020. Wnioskodawca: Fundacja im. Św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim, 59-600 Lwówek Śląski; ul. Kościelna 27 Partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Izerskie”, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75/ 7813162 Biuro projektu: 59-600 Lwówek Śląski ; ul Nowy Świat 2