Burmistrz Olgierd Poniźnik z votum zaufania i absolutorium

6
1258
Burmistrz Olgierd Poniźnik
Burmistrz Olgierd Poniźnik

We wtorek, 28 czerwca odbyła się sesja zwyczajna absolutoryjna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski. W sesji wzięło udział 14 radnych. Gościli na niej również przedstawiciele Powiatu Lwóweckiego: przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radna Helena Okulowska (która uczestniczyła w obradach online)

Głównym tematem obrad był Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za rok 2021 oraz przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2021 r. W trakcie dyskusji nad raportem gorącym tematem okazała się gospodarka odpadami oraz remont ośrodka kultury. W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śl. Włodarzowi Gryfowa udzielono votum zaufania przy jednym głosie przeciw.

Kolejnym punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2021 r. Sprawozdania przedstawili skarbnik Marek Kurec oraz burmistrz Olgierd Poniźnik.

Po wysłuchaniu wystąpień przedstawiono pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące sprawozdania. Także pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły pozytywne opinie dotyczące wykonania budżetu za rok 2021. Następnie podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2021 r. Absolutorium zostało udzielone większością głosów radnych przy jednym głosie przeciw.

-/M. Wojciechowska, Gryfów Śl./-

6 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here