Gryfów Śląski: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

0
353

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

 

  1. Kultury fizycznej i sportu – 171.500,00 zł
  2. Kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, oraz inicjatyw promujących Gryfów Śląski – 10.500,00 zł
  3. Wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych – 11.000,00 zł
  4. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia – 6.500,00 zł
  5. Na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom – 15.000,00 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie (pok. 9) Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1 w terminie do 11.02.2021 r. Szczegóły konkursu oraz formularze ofert dostępne są na stronie internetowej bip.gryfow.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here