Slider_wyrok-okladka Slider_schronisko-nad-jeziorem-pilchowickim Slider_lwowek-slaski-miejsca-parkingowe-dla-niepelnosprawnych-2018-9 Slider_banknoty Slider_urzad-gminy-lwowek-slaski Slider_sponsorzy-maraton-dla-huberta-3

Petycja: Wspinacze są potrzebni Lwówkowi, a Lwówek wspinaczom

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-05-08 13:07:27
Już kilkaset osób podpisało się pod petycją środowiska wspinaczkowego za pozostawieniem możliwości wspinania na Szwajcarii Lwóweckiej oraz na Skale z Medalionem, a także za wykorzystaniem wspinaczki, jako doskonałej formy promocji Gminy Lwówek Śląski. Wspinacze są potrzebni Lwówkowi, a Lwówek wspinaczom!


Petycja jest odpowiedzią środowiska wspinaczy i miłośników aktywnego wypoczynku na list prezesa LTR Roberta Zawadzkiego do burmistrz Lwówka Śl. Marioli Szczęsnej, w którym domaga się on zakazania tego typu formy rekreacji w tych miejscach.

„Zwracam się z prośbą o interwencję i zakazanie niszczenia wszelkich form skalnych znajdujących się w kompleksie Szwajcarii Lwóweckiej.
W kompleksie tym grupa osób montuje na stałe łańcuchy i kotwy do wspinaczki, w części skał widocznych od strony drogi wojewódzkiej oraz w głębi tj. w starym wyrobisku kamieniołomu piaskowca. W skałach już wywiercono dziesiątki otworów, co powoduje osłabienie istniejącej struktury tego szczególnego rodzaju kruchego piaskowca, następnie powklejano kotwy do wymienionych celów. Jakby było tego mało elementy są wklejane jasnym klejem, co jest bardzo widoczne i nieestetyczne. Przypadek tego typu działania znamy z 2014 r. na przykładzie Skały z Medalionem, gdzie tylko na 1 (jednym) ostańcu wytyczono ponad 17 tras wspinaczkowych i zamontowano ponad 150 takich kotew. W dalszym ciągu wytycza się kolejne trasy i wierci kolejne otwory. Obecnie jest już ponad 20-cia. Nie przeszkadza to wykonawcom, że Skała z Medalionem jest pomnikiem przyrody i wpisana jest na listę RDOŚ Zabytków Przyrody oraz, że ma gospodarza Gminę Lwówek Śląski. Proceder niszczenia trwa w najlepsze, a sprawcy się nie kryją
.”


Z takim postawieniem sprawy zupełnie nie zgadza się pan Mateusz Paradowski Prezes Zarządu Fundacji WSPINKA, który w obszernej i fachowej odpowiedzi wystosowanej do burmistrz M. Szczęsnej zapewnia, iż po pierwsze wspinaczka nie zagraża skałom a po drugie może być szansą na faktyczny rozwój aktywnej turystyki w gminie. W piśmie do burmistrz Lwówka Śl. czytamy m.in.:

Fundacja WSPINKA, zgodnie ze swoim zakresem nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego od roku 2011 wykonuje zadania publiczne, zlecane przez różne instytucje samorządowe, polegające na promowaniu walorów i rozwoju atrakcji turystycznych poprzez wytyczanie nowych oraz rewitalizację istniejących dróg (szlaków) wspinaczkowych wraz z instalacją stałych punktów asekuracyjnych na tych drogach (zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej). Realizacja tych zadań oparta jest o naturalne zasoby przyrodnicze województw małopolskiego oraz dolnośląskiego i odbywa się we współpracy z lokalnymi społecznikami uprawiającymi wspinaczkę i posiadającymi umiejętności oraz doświadczenie w prowadzeniu prac instalacyjnych.

Działania Fundacji WSPINKA w tym zakresie na skałach Szwajcarii Lwóweckiej prowadzone w latach 2013 i 2014, poprzedzone były spotkaniem z Burmistrzem Lwówka Śląskiego Panem Ludwikiem Kaziów, które miało miejsce w siedzibie UGiM Lwówka Śląskiego najprawdopodobniej w listopadzie 2012 roku. W spotkaniu tym udział wzięli Marcin Sasak (wolontariusz WSPINKI, realizujący na tym terenie część działań w ramach zleconych zadań) oraz Mateusz Paradowski – Prezes Zarządu Fundacji. W trakcie spotkania omawiane były zagadnienia niewykorzystanego potencjału turystyczno-wspinaczkowego Lwówka Śląskiego i jego okolic oraz możliwości potencjalnej współpracy w celu rozwoju produktu turystycznego, opartego o naturalne uwarunkowania przyrodnicze i geologiczne. Planowane działania Fundacji WSPINKA w zakresie rewitalizacji istniejących oraz wykonania nowych dróg wspinaczkowych m. in. na skałach Wieżyca (Skała z Medalionem) i Szwajcaria Lwówecka spotkały się z aprobatą Pana Burmistrza. W trakcie rozmowy przedstawiciele WSPINKI zwracali uwagę na potrzebę dokonania wycinki zadrzewień zasłaniających ściany skalne w celu poprawy walorów krajobrazowych a także wskazywali jako wskazane wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego (ścieżki wraz z ziemnymi schodkami w jednym miejscu), który zapewniłby możliwość bezpiecznego dotarcia do podstawy głównej ściany Szwajcarii Lwóweckiej dla wspinających się osób. Poruszono także sprawę działań promocyjnych i informacyjnych skierowanych do turystów uprawiających wspinaczkę tj. wykonania i montażu tablic informacyjnych a także wykonania przewodników wspinaczkowych w formie publikacji tradycyjnych oraz cyfrowych.

Fundacja WSPINKA realizując zadania publiczne zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wykonała na skalnych ścianach Szwajcarii Lwóweckiej w latach 2013 i 2014 prace polegające na zaprojektowaniu 5 nowych dróg wspinaczkowych oraz rewitalizacji jednej drogi. Łącznie zainstalowano 21 pojedynczych punktów asekuracyjnych (przelotowych) oraz 5 stanowisk zjazdowych (składających się z dwóch punktów asekuracyjnych). Zamontowane zostały także 2 punkty stanowiskowe na starcie dróg wspinaczkowych z uwagi na znaczną ekspozycję terenu. Na skale Wieżyca (Skała z Medalionem) prace były prowadzone w latach, 2011 – 2013 (z czego w znaczącej większości w roku 2011). Przeprowadzona została rewitalizacja 12 istniejących wcześniej dróg wspinaczkowych oraz wytyczono 10 nowych szlaków. Łącznie zainstalowano 79 pojedynczych punktów asekuracyjnych oraz 14 stanowisk zjazdowych. Przy wykonywaniu punktów asekuracyjnych wykorzystano kotwie skalne spełniające wymagane normy (EN-PN 959: 2007) a także zaprawy klejowe zgodne z instrukcją montażu producenta zakotwień skalnych tj. kotwie chemiczne firmy Fischer FIS P 360 S oraz FIS V 360 S. Warty podkreślenia jest fakt, że na drogach poddanych rewitalizacji, dotychczas osadzone punkty asekuracyjne (tzw. ringi) nie spełniały wymaganych norm i bardzo często były mocno skorodowane, stwarzając potencjalne znaczne zagrożenie zdrowia i życia dla wspinających się osób.

Odnosząc się do zastrzeżeń sformułowanych przez Pana Roberta Zawadzkiego, reprezentującego, jako Prezes Lwóweckie Towarzystwo Regionalne w jego piśmie z 24 marca 2017 b. r. pragnę zauważyć, co następuje:
Twierdzenia Pana Prezesa Zawadzkiego odnośnie osłabiania istniejącej struktury szczególnego rodzaju kruchego piaskowca poprzez instalację punktów asekuracyjnych (wiercenie otworu i wklejanie specjalistycznych kotwi) nie znajduje odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu techniki górniczej. (…) Pragnę zapewnić, że piaskowiec lwówecki (posiadający spoiwo krzemionkowo-ilaste) jest bardziej odporny mechanicznie od piaskowców fliszu karpackiego, (w których przeważa spoiwo węglanowe i ilaste), czy też w większości przypadków jurajskich skał wapiennych,
odnośnie zastrzeżeń związanych z estetyką wykonanych punktów asekuracyjnych (użycie jasnego kleju) pragnę stwierdzić, że użyte kleje nie odbiegają od materiałów stosowanych w innych rejonach wspinaczkowych w Polsce i na świecie.
w roku 2014 Fundacja WSPINKA nie prowadziła żadnych prac na skale Wieżyca (Skała z Medalionem) a jak wskazałem wcześniej całkowita łączna liczba zainstalowanych pojedynczych kotew nie przekracza 100 sztuk,
status pomnika przyrody w odniesieniu do wychodni skalnej nie skutkuje zakazem wspinaczki. Co więcej – na terenie Polski można wskazać kilkadziesiąt naturalnych wychodni skalnych objętych ochroną, jako pomniki przyrody nieożywionej, na których znajdują się drogi wspinaczkowe, instalowane są kotwy do asekuracji i odbywa się to za zgodą właścicieli (prywatnych lub instytucjonalnych) oraz przy wsparciu lokalnych samorządów oraz za aprobatą służb ochrony przyrody (RDOŚ w Krakowie oraz ZPKWM).
emocjonalną wypowiedź P. Zawadzkiego cyt. „Proceder niszczenia trwa w najlepsze, a sprawcy się nie kryją” pozostawię bez komentarza, jako całkowicie nie merytoryczną i noszącą znamiona pomówienia.
Fundacja WSPINKA stara się współpracować z różnymi podmiotami oraz osobami działającymi lokalnie w celu propagowania i rozwijania wspinaczki. Wspieramy w różnej formie wspinaczkowe przedsięwzięcia w całej Polsce. Jak wspomniałem wcześniej, w trakcie działań na skałach w okolicach Lwówka Śląskiego współpracowaliśmy z wolontariuszami aktywnie działającymi w lokalnym środowisku wspinaczkowym. W ubiegłym roku przedstawiciel WSPINKI nawiązał kontakt z tworzącym się wówczas Klubem Wspinaczkowo-Rowerowym „Leo” z siedzibą w Lwówku Śląskim, który zaproponował wytyczenie na „Szwajcarii Lwóweckiej” nowej drogi wspinaczkowej pn. „800” , nawiązującej do 800-setnej rocznicy nadania praw miejskich Lwówkowi Śląskiemu, oraz postawienie tablic informujących o dostępnych drogach wspinaczkowych na Szwajcarii Lwóweckiej i Wieżycy (Skale z Medalionem). Poza tym do chwili obecnej nie poczyniono żadnych planów, co do dalszych wspólnych działań,
trudno jest ocenić czy wskazaną wyżej grupę wspinających się osób szacowaną na ponad 100 tysięcy można uznać, jako bardzo małą. Warto zwrócić uwagę, że co najmniej równie liczna jest grupa wspinaczy z zagranicy, która potencjalnie mogłaby odwiedzać w celach rekreacyjnych i turystycznych Lwówek Śląski, w przypadku odpowiedniego wypromowania lokalnego produktu turystyki aktywnej w postaci różnych rejonów wspinaczkowych znajdujących się w samym Lwówku Śląskim a także w jego niedalekiej okolicy. Uprzednio niezbędne byłoby w mojej opinii, podjęcie działań zmierzających do kompleksowego i równocześnie zrównoważonego zagospodarowania naturalnych obiektów skalnych, poprzez wykonanie nowych dróg wspinaczkowych a także uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej (ścieżki dojściowe, tablice informacyjne, spójna identyfikacja wizualna).

Szanowna Pani Burmistrz, pragnę zdecydowanie przeciwstawić się prośbom zawartym w piśmie Prezesa Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego, postulującym usunięcie punktów asekuracyjnych na drogach wspinaczkowych. Likwidacja istniejącej infrastruktury turystycznej (wspinaczkowej) nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia formalnego oraz merytorycznego a dodatkowo wystąpienie Pana Roberta Zawadzkiego znacząco wykracza poza zakres statutowych działań stowarzyszenia, które reprezentuje, co znalazło odzwierciedlenie w jego argumentacji dalekiej od merytorycznego uzasadnienia.
Sytuacja, w której urząd gminy zdecydowałby się na zniszczenie istniejących dróg wspinaczkowych (o co doprasza się Pan Zawadzki) na obiektach skalnych położnych na terenie będącym własnością tej gminu, byłaby bezprecedensowa nie tylko w skali Polski. Działanie takie byłoby szkodliwe z punktu widzenia lokalnego rozwoju turystyki kwalifikowanej i bez wątpienia spowodowałoby zmniejszenie się liczby turystów odwiedzających powiat lwówecki
.” (Pełna treść pisma w galerii)


Wspinaczka to świetna forma aktywnego wypoczynku, która łączy wysiłek fizyczny i umysłowy. Wbrew powszechnej opinii jest sportem bezpiecznym - niemniej niż jazda na rowerze. Również wbrew stereotypom nie jest to sport dla bogaczy, a koszty podstawowego wyposażenie asekuracyjnego są zbliżone do kosztów średniej klasy roweru. Trudno zgodzić się także z opinią p. Zawadzkiego, iż „To rekreacja niszowa dla bardzo małej grupy osób”. Wystarczy wybrać się w Sokoliki (Trzcińsko, koło Jeleniej Góry), żeby przekonać się, iż cała okolica tętni życiem. Turyści z zapartym tchem podziwiają widoki ze szczytów skał i dopingują wspinaczy. Pełna symbioza. W sezonie wiosenno- jesiennym przyjeżdżają tam turyści (wspinacze) z całej Polski, prowadzone są tam kursy wspinaczki, w okolicy funkcjonuje kilka szkółek, organizowane są także zajęcia integracyjne dla firm. Rzesze turystów odwiedzające ten mikro region mają do dyspozycji czyste szerokie ścieżki, ławki, śmietniki, platformy widokowe, tablice informacyjne … Z racji tego, iż ta forma rekreacji wiąże się ze spędzeniem dużej ilości czasu w niemal jednym miejscu turyści korzystają z zaplecza gastronomiczno- noclegowego oferowanego w okolicy, czyli zostawiają tam pieniądze.
 

 

W Lwówku Śląskim mamy za to piękne skały, które turyści przez kilkanaście minut oglądają z zachwytem, jednak jak już wielokrotnie pisaliśmy o Szwajcarii Lwóweckiej jest to teren zaniedbany (krzaki, butelki, śmieci). Droga na szczyt jest niebezpieczna – nieco z przekorą można by powiedzieć, iż tylko dla posiadających własna asekurację – a na szczycie nie ma barierek zabezpieczających, czy ma nawet ławki do odpoczynku. Tak wygląda aktywna turystyka po lwówecku. Tu po krótkiej wizycie turyści odjeżdżają.


 
Warto także dodać, iż wspinaczka to sport zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Rodziców którzy chcieliby pokazać swoim pociechom ile przyjemności daje wspinaczka zapraszamy już 20 maja do miejscowości Sobota koło Lwówka Śl., gdzie podczas zawodów strażackich dla dzieci będzie rozstawiona ścianka wspinaczkowa. 

Wszystkich miłośników aktywnej turystyki, wspinaczki i będących za rozwojem tej formy aktywności w gminie Lwówek Śląski zachęcam do podpisywania internetowej petycji. https://secure.avaaz.org/pl/petition/Burmistrz_Gminy_Lwowek_Slaski_Wspinaczka_Promocja_Lwowka_Slaskiego/
Zobacz galerie:
Komentarze:
Aparatedek
Poniedziałek, 2017-05-08 14:00
Myślę ,że gmina sama wystąpić o wytyczenie określonej ilości dróg wspinaczkowych wzorem Parku Narodowego Gór Stołowych i sprzedawać np roczne licencje. Wspinanie w piaskowcach podlega odrębnym przepisom np co do użycia kleju , kalafonii itp. Można legalnie wspinać się np na Szczelińcu Wielkim. Biorąc pod uwage wspólne korzenie partyjne P. Zawadzkiego i obecnych władz miasta i gminy cienko to widzę. Nie rozumiem poza tym ozdoby skał w postacie kopalnianego wagonika . Może to ww był pomysłodawcą ?
AparatLwowecki napoleon
Poniedziałek, 2017-05-08 17:41
Znów prezes towarzystwa w roli głównej. Ale duet.....burmistrz i prezes. To prawie jak prezydent i prezes.
AparatPrzyszywany Lwówczanin
Poniedziałek, 2017-05-08 20:19
W strategii rozwoju Gminy Lwówek Śląski mocny akcent postawiony jest na rozwój turystyki. Pamiętajmy że turystyka to także jej odmiany bardziej aktywne, oprócz pieszej krajoznawczej, jest także turystyka rowerowa, kajakowa, narciarska i także wspinaczkowa. Nie ma sprzeczności między turystą pieszym a rowerowym czy wspinaczkowym. Symbioza jest nie tylko możliwa ale i wskazana. W dobie powszechnej smartfonizacji dyskognicji, tylko mocne aktywności oddziałują na młodych ludzi.
AparatWspinaczek
Poniedziałek, 2017-05-08 21:07
Brawo Panie Prezesie! Brawo. Wreszcie koledzy z grona wspinaczkowego dostrzegli, że korzystając z uroków skalnych naszego regionu powinni coś od siebie da miastu. Nie ma co też ukrywać, że jest pewna część osób z "naszego" grona , która ma - przepraszam - gdzieś wszelkie normy i zasady wspinaczki. Przyjeżdżają jak na prowincję i znika. Po za tym - super odpowiedź. Brawo koledzy. Może wreszcie czas wyjść z prywatnych opłotek i coś zrobić wspinaczkowego dla naszego Lwówka. Chyba to pierwszy taki przekaz Wspinki od wiele wielu lat. Świetna sprawa. I nie wieszajcie psów na prezesie LTR. Zapraszam wszystkich tych co podpisali petycję na nowo utworzoną ścieżkę turystyczną po skałkach z fają tablicą informacyjną. Super, ze powstała po tylu wreszcie latach gadania. To przejaw troski LTR o nasze współne przyrodnicze dziedzictwo. Brawo LTR. A teraz prośba, aby się nie prześcigać w oskarżeniach tylko współpracować. Wspinka - do dzieła wspólnie z naszym miastem!!!
Aparat3XNIE
Poniedziałek, 2017-05-08 21:52
Nie będzie prezes pluł nam w twarz! Ni skałek nam prywacił! Lwówczanie wezmą go za wszarz! Prezes nam już nie zawadzi!!!

Proszę nie usuwać komentarzy, mają charakter satyryczny i nikogo nie obrażają.
Aparatwspinacze i wspinaczki
Wtorek, 2017-05-09 01:17
Do Wspinaczka. Chyba cię gościu całkiem pogięło żeby porównywać działania prezesa fundacji Wspinka do prezesa LTR-u z PSL-u. Wspinacze za własną kasę i kasę Marszałka Województwa Dolnośląskiego wytyczają i okuwają drogi wspinaczkowe od lat, a prezes LTR-u wymyślił jedynie "Szlak Lwóweckich Form Skalnych", który kosztował miasto jakieś 3 tys. zł
AparatDo Wspinaczek
Wtorek, 2017-05-09 01:48
Oho widzę że sam prezes przyłączył się do dyskusji hehe
Aparatdap
Wtorek, 2017-05-09 08:04
Za wejście na ścieżkę turystyczną powinny zostać pobierane opłaty i za wspinanie też! Lepiej za wjazd do skansenu Lwówek Śląski powinna być opłata. Mieszkańcy powinni płacić podwójnie, bo życie w tak wyjątkowym miejscu to przywilej.
Prezes LTR powinien zostać burmistrzem! Rozsławi on miasto na całą Polskę.
AparatTurysta z Górnego Śląska
Wtorek, 2017-05-09 11:03
Szczerze współczuje mieszkańcom takiej organizacji jak Lwóweckie Towarzystwo Regionalne i sposobu w jaki ta organizacja jest reprezentowana. Pan Rober Zawadzki
rozsławi Lwówek ... i raczej nie poprzez dokonania swojego "stowarzyszenia".

Statut Lwóweckiego Towarzystwa Regionalnego

§ 7 ust 2

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:

a. Prowadzenie różnego typu zajęć pozalekcyjnych,
b. Organizacja konkursów i olimpiad,
c. Wydawanie książek, broszur, folderów, map,
d. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
e. Wydawanie kalendarzy, plakatów, kart pocztowych.
Aparatlop
Wtorek, 2017-05-09 11:37
Mają ochotę to niech się wspinają.
W tym miasteczku wiecznie są problemy jak ktoś ma inny pomysł na relaks,turystykę itp.
Aparatdo dap
Wtorek, 2017-05-09 14:26
ten szlaczek to jedynie promocja i darmowa reklama kółka różańcowego "LiTR" bo na każdej naklejce nie wiadomo po co jest to napisane. Może od razu zdjęcie jego magnificencji na każdej naklejce wzdłuż szlaku? A może pomnik prezesów przeklętych? A nie, to też już było... Ciekawe co jeszcze te miernoty wymyślą aby tylko poczuć trochę władzy, a układy z ratuszem tylko to ułatwiają. Lwówecka kasta nietykalnych...
AparatWspinaczek
Wtorek, 2017-05-09 22:15
mój post był prowokacyjny. I potwierdził co przypuszczałem - nie do końca chodzi tu tylko o samą wspinaczkę, którą jest moją pasją zyciową, co również o jakieś rozliczenia panów, którzy należą do grona wspinaczkowego i są po jednej lub drugiej stronie politycznego światka we Lwówku. Po prostu wstyd. Nawet przy temacie górnokredowych piaskowców nie potraficie przestać siać jadem. Mam nadzieję, że nie spotkam was na ściankach.
Aparatwspinacze i wspinaczki
Środa, 2017-05-10 23:29
Do Wspinaczek: Przestań się chłopie ośmieszać ! Jeszcze ci mało obciachu na całą Polskę ?
AparatKWR "Leo"
Czwartek, 2017-05-11 08:08
UWAGA: oficjalny komunikat ze spotkania prezesa Wspinki z przedstawicielami Gminy Lwówek Śląski - będzie za około 7 dni. W tej chwili lakonicznie ale i konkretnie: nie będzie zakazywania wspinaczek na skałach lwóweckich - i to jest najważniejsze ustalenie z burzliwego spotkania. Dziękujemy za poparcie i petycję - jej wynik zrobił dobrą robotę :) Na razie chowamy szable.
Aparatdo KWR"leo"-M.SZ
Czwartek, 2017-05-11 11:01
Kiedy był jakiś zakaz wspinania się na skałki?Kto daje prawo wprowadzania ludzi w błąd.Te petycje to zwykły blef,aby pokazać ,że lwówecka grupa wspinaczkowa dba o turystykę . Nie dba jednak o to, aby zadbać o formalności.
Konkretnie:umowa o zalegalizowanie wspinaczki,bo oto tylko chodzi,będzie zawarta z fundacją "Wspinka" z Nowego Sącza ,bo to z nimi prowadzone były rozmowy o ustalenie podmiotu,który będzie kontrolował jakiekolwiek ingerencje w skały i przygotowanie ścieżek wspinaczkowych?W magistracie lwóweckim do dziś lwówecka grupa wspinaczkowa nie zgłosiła chęci współpracy,nie mamy informacji o pracach tej grupy,ani nie uważają oni gospodarza terenu za partnera do rozmów.
Pozdrawiam ! Mariola Szczęsna Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski
AparatAwantura o skałkę
Czwartek, 2017-05-18 20:35
Zapomniana i nieodwiedzana zwana kiedyś Skałą z Medalionem - dziś medalionu nie ma więc nazwa musi być zmieniona. Stoi w lesie, nikt jej nie odwiedza, nie ma drogowskazów, turyści o nie nie wiedzą, a jak nieliczni wiedzą to co z tego i tak nie trafią. Niech służy chociaż ludziom dla aktywnego sportu. Będzie z niej pożytek. A przy okazji: Prezes ukrywający się pod nickiem Wspinaczek - sam siebie zachwala, ale tylko się ośmiesza bo każdy wie kto pisał. Lepiej prezes niech opowie jak to w sądzie przegrał proces z aptekarzami. Sorki, nie prezes, to Wspinaczek
AparatXxx
Niedziela, 2017-05-28 23:34
Jest medalion - z herbem Lwowka
Aparat???
Środa, 2017-05-31 13:52
Czy ta sprawa ma jakieś zakończenie?
Aparatstein
Środa, 2017-05-31 15:00
Wspinka! Leo ! Odezwijcie się i dajcie znać co się dzieje ! Mamy nadzieję że nie złapali Was za jaja jak innych w tym mieście?
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Czerwiec 2018
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_zgubiono-portfel
Piątek, 2018-06-22
List_mini_zakonczenie-roku-masters-2018
Piątek, 2018-06-22
List_mini_wypadek-w-giebultowku-2018
Piątek, 2018-06-22
List_mini_rozdroze-2018
Piątek, 2018-06-22
List_mini_zakonczenie-roku-zsoiz-lwowek-2018
Piątek, 2018-06-22
List_mini_sponsorzy-maraton-dla-huberta-3
Piątek, 2018-06-22
List_mini_pilnie-szukamy-wlasciciela-suczki-w-typie-owczarka-belgijskiego-1
Piątek, 2018-06-22
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2018-06-22
List_mini_olgierd-poniznik-2018
Czwartek, 2018-06-21
List_mini_lwowek-most-zwezenei-betleja-2018
Czwartek, 2018-06-21
List_mini_burza
Czwartek, 2018-06-21
List_mini_woda
Czwartek, 2018-06-21
List_mini_cialo-kobiety-przy-zaporze-w-pilchowicach
Środa, 2018-06-20
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca