Slider_drzwi-lwowek-wyprzedaz-2019-6 Slider_zloty-rog-lubomierz-2 Slider_bezplatna-komunikacja-autobusowa-w-gminie-mirsk Slider_8-----letni-marcel-potrzebuje-naszej-pomocy Slider_gryfow-slaski-w-holdzie-pawlowi-adamowiczowi

Zasłużeni dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-01-23 12:07:13
Tytuł „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” może być nadany osobie fizycznej, osobie prawnej, organizacji społecznej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej. Tytuł „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” przyznaje się za zasługi, działalność i wkład pracy w dziedzinie: aktywnej promocji Gminy, oświaty, nauki, kultury i sportu, działalności społecznej i samorządowej, ratowania życia ludzkiego i mienia, krzewienia kultu religijnego, inicjatyw społecznych i gospodarczych, obronności Ojczyzny. – czytamy w uzasadnieniu grudniowej Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski.

Pierwsze wyróżnienia – tytuły „Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski” nadane zostały już w styczniu br. Podczas ubiegłotygodniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej lwóweccy radni pozytywnie zaopiniowali wszystkie kandydatury. Statuetki „Lwa Lwóweckiego”, wzorowanego na herbie Lwówka Śląskiego, wykonanego z piaskowca wręczone zostały w sobotę, 21 stycznia 2017 roku.Tytuł Zasłużony dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski przyznano dla:

Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lwówku Śląskim.

Uzasadnienie nadania tytułu:

Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Lwówek Śląski są zrzeszone w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Na terenie Gminy Lwówek Śląski Ochotnicze Straże Pożarne powstawały w latach 1945 do 1947. Ich założycielami byli osadnicy wojskowi i repatrianci z terenów wschodnich dawnej Rzeczpospolitej, zasiedlający Dolny Śląsk po II Wojnie Światowej. Ochotnicze Straże Pożarne w większości przypadków przejmowały budynki i sprzęt po funkcjonujących tam strażach niemieckich.

Ochotnicze Straże Pożarne sukcesywnie doposażały swoje remizy w nowy sprzęt, zakupywany u producentów lub przejmowały wyposażenie z upadających jednostek. W wielu przypadkach dochodziło do zakupu sprzętu z pieniędzy zebranych poprzez składki mieszkańców wsi.

Należy tu podkreślić oddanie sprawom ochrony przeciwpożarowej przez działaczy OSP tamtego okresu. Przykładem może być jednostka OSP w Zbylutowie, która jako pierwsza posiadała pojazd gaśniczy na terenie gminy. W kolejnych latach następował rozwój działających OSP poprzez pozyskiwanie nowych motopomp, węży gaśniczych i drobnego sprzętu. Działanie OSP na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski było bardzo potrzebne z uwagi na niski poziom bezpieczeństwa pożarowego i dużą liczbę pożarów na terenach wiejskich.

W latach 70-tych zaczęto wprowadzać do użytku większą liczbę pojazdów gaśniczych. Wyposażono w taki sprzęt OSP Sobotę i OSP Włodzice Wlk.

Przełom w działaniu OSP w Gminie Lwówek Śl. Nastąpił w latach 90-tych, kiedy powstały możliwości pozyskiwania pojazdów na wolnym rynku. W latach 2000 – 2006 udało się przekształcić wszystkie OSP na jednostki wyposażone w pojazdy pożarnicze. Należy tu wymienić OSP Sobota, OSP Chmielno, OSP Płóczki Górne , OSP Włodzice Wlk. OSP Zbylutów.

W kolejnych latach udało się pozyskać pojazdy dla OSP Kotliska i OSP Niwnice.

Obecnie wszystkie jednostki dysponują pojazdami pożarniczymi.

Bardzo ważnym elementem działania OSP na terenie Gminy Lwówek Śląski jest organizacja cyklicznych zawodów sportowo pożarniczych, w których uczestniczą wszystkie jednostki łącznie z drużynami młodzieżowymi chłopców i dziewcząt. Strażacy licznie biorą udział w imprezach rangi gminnej tj. Jasełka Uliczne, Lwóweckie Lato Agatowe , Dożynki Gminne itp.

Obecnie wszystkie jednostki obchodzą swoje jubileusze 70- lecia działalności.

Dwie jednostki OSP Chmielno i OSP Zbylutów posiadają sztandary, co podkreśla zaangażowanie tamtejszych strażaków. OSP Kotliska otrzyma sztandar w 2017 roku. Wszystkie OSP pozyskują środki pozabudżetowe na swoja działalność uczestnicząc w projektach.  

Jednostki OSP są bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Gminy Lwówek Śląski. Ochotnicze Straże Pożarne są niezmiennie wierne ideałom humanistycznej straży, dając poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, a ich członkowie swoją pasję przekazują z pokolenia na pokolenie. Swoją sumienną pracą, działalnością społeczną, troską o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek sprawiają, że cieszą się w społeczeństwie niesłabnącym zaufaniem, dużym szacunkiem i uznaniem.


Zofii Sadownik – emerytowanej wieloletniej nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim.

Uzasadnienie nadania tytułu:

Pani Zofia Sadownik to długoletni nauczyciel o wysokiej kulturze osobistej. Szczególnie ceniona za umiejętność prowadzenia pracy wychowawczej z młodzieżą i osobami starszymi w Liceum dla pracujących. W pracy zawodowej Pani Zofia Sadownik osiągała nieprzeciętne wyniki nauczania, a jej uczniowie byli laureatami olimpiad matematycznych. W latach 1952-1956 pełniła funkcję sekretarza w Oddziale Powiatowym Związku Nauczycielstwa Polskiego we Lwówku Śląskim.

W trakcie zatrudnienia w 1974 r. była odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za długotrwałą pracę pedagogiczną i współorganizowanie Liceum Ogólnokształcącego dla pracujących, otrzymała również nagrodę pierwszego stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Przepracowała w oświacie 43 lata z czego w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim 40 lat.

Pani Zofia Sadownik do dziś bierze udział w życiu szkoły i cieszy się zaufaniem i szacunkiem jej wychowanków oraz całej społeczności lwóweckiej.


Zdzisława Rzewuskiego – Dyrektora Oddziału w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Naczelnika Miasta i Gminy Lwówek Śląski w okresie od 01.03.1985 r. do 19.06.1990 r.

Uzasadnienie nadania tytułu:

Pan Zdzisław Rzewuski jest absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ponadto ukończył studia podyplomowe na ww. uczelni w zakresie gospodarki wodnej i eksploatacji urządzeń melioracyjnych. Odbył szereg kursów i szkoleń, poświęconych m. in. ocenie mechanizmów służących pozyskiwaniu funduszy na inwestycje  w ochronie środowiska. W okresie kilkudziesięcioletniej kariery zawodowej pełnił funkcje: Kierownika Powiatowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim, Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Jeleniej Górze i Naczelnika Miasta i Gminy Lwówek Śląski w okresie od 1 marca 1985 r. do 19 czerwca 1990 r. W czasie piastowania funkcji Naczelnika Miasta i Gminy Lwówek Śl. walnie przyczynił się do przejęcia od skarbu państwa Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu, dzięki czemu obiekt ten nie popadł w ruinę i po przeprowadzeniu gruntownych prac remontowych stał się miejscem kultu religijnego i kościołem parafialnym. Wieloletni mieszkaniec Lwówka Śląskiego. Do dziś pamiętający o naszym mieście. Uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach  z nim związanych. Wspiera Samorząd przez wszystkie lata w różny sposób i utożsamia się z Lwówkiem Śląskim. Jego bezinteresowne działanie zasługuje na uznanie i szacunek społeczności lwóweckiej.


Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim

Uzasadnienie nadania tytułu:

Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim, jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Lwówku Śląskim realizuje zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Struktura organizacyjna Komendy:

Gmina i Miasto Lwówek Śląski stanowi największy zakres działania Komendy, zarówno pod względem zajmowanego obszaru, jak i liczby ludności. Od wielu lat obserwujemy bardzo dobrą współpracę naszej Gminy z Komendą. Gmina współfinansuje m. in. zakupy dodatkowych pojazdów patrolowych, Policjanci uczestniczą w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa i porządku, organizowanych w placówkach oświatowych. Na stałe wpisały się do krajobrazu naszej Gminy wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej.
Komenda Powiatowa Policji w dobie postępującej cywilizacji, migracji ludności czy też pędu do nowoczesności zobowiązana jest do ciągłego zaangażowania w zwalczanie i zapobieganie przestępczości. Pomimo możliwości utraty zdrowia i życia, mając na względzie zaszczytną służbę, ludzie, którzy cenią sobie honor-podejmują ryzyko bycia policjantem. Dla każdego człowieka najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin, także naszej Gminy i Policja je zapewnia. Dzięki Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śl. poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy jest rekordowo wysokie. Komenda włącza się bardzo aktywnie we wszystkiego rodzaju przedsięwzięcia profilaktyczne propagujące zdrowy styl życia bez używek oraz popularyzowanie bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym i pieszym, a także w eliminacji zagrożeń związanych    z przestępczością pospolitą i kryminalną. Dlatego też działania te zasługują na szczególne uznanie i szacunek mieszkańców Lwówka Śląskiego.


Stanisława Wachala – wieloletniego działacza na rzecz sportu w Gminie Lwówek Śląski.

Uzasadnienie nadania tytułu:

Stanisław Wachal swoją pierwszą pracę rozpoczął jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Płakowicach. Pracował  z  sierotami koreańskimi do 1959 roku.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego uczył przez wiele lat w SP3, SP2 oraz LO w latach 1995-1999. Był inspektorem oświaty do spraw wychowania fizycznego w Powiatowej Radzie Narodowej w Lwówku Śląskim. Za swoje zasługi dla szerzenia kultury fizycznej został wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Odznaką „Serce da pracę” od młodzieży, Diamentową Odznaką Związku Piłki Ręcznej.

W oświacie przepracował 42 lata za co otrzymał złotą odznakę ZNP i medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dobry nauczyciel to taki, który podchodzi z pasją do pracy i kocha to, co robi. Powinien dawać swoim przykładem świadectwo, jak ważne w życiu codziennym jest podejmowanie aktywności fizycznej. Wie, że nie sprawność jest tak naprawdę najważniejsza, a wysiłek jaki uczeń wkłada w pracę nad sobą na lekcji. Dobry nauczyciel WF pozwala każdemu uczniowi odnieść sukces na miarę jego możliwości. Dobry nauczyciel WF-u to człowiek, w którym uczniowie widzą miłośnika ruchu. Wszystkie te cechy bez wątpienia posiada Pan Stanisław Wachal, który zasługuje na szacunek i uznanie społeczeństwa lwóweckiego.


Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach.

Uzasadnienie nadania tytułu:

Marka wysokiej jakości spoiw budowlanych, powstających na bazie wydobywanego i przetwarzanego anhydrytu i unikatowego białego gipsu cechsztyńskiego. Choć spółka „Nowy Ląd” jest niemal wyłącznym producentem gipsów specjalistycznych, słynie przede wszystkim z produktów chemii budowlanej.

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd to jeden z największych pracodawców na terenie naszej gminy, który zatrudnia około 200 osób. Jest jednym z największych przedsiębiorców, którego wpływy z podatków wspierają nasz budżet w znacznym stopniu. Przedsiębiorstwo wspiera organizację licznych uroczystości i imprez artystycznych. Poczet sztandarowy górników w galowych mundurach podnosi ich rangę i jest ozdobą każdego wydarzenia. Współpraca z Prezesem jest bardzo dobra. Samorząd może zawsze liczyć na wsparcie finansowe firmy w działaniach kulturalnych. Działalność filantropijna przedsiębiorstwa jest bardzo szeroka na przestrzeni wielu lat, co daje powód do wielkiego uznania i wyrazu  szacunku od społeczności lwóweckiej.


Aleksandry Fiutowskiej – wieloletniego lekarza pediatry


Uzasadnienie nadania tytułu:

Pani Aleksandra Fiutowska po uzyskaniu dyplomu lekarza rozpoczęła pracę w Lwówku Śląskim w dniu 01.08.1965 roku na Oddziale Dziecięcym lwóweckiego szpitala. Po przeniesieniu Oddziału Noworodków z Gryfowa do Lwówka Śląskiego od stycznia 1970 zostaje Ordynatorem tego oddziału. W 1976 roku została nagrodzona tytułem Pediatry Roku. Oddział Noworodków prowadziła przez 30 lat pracując jednocześnie w Poradni Dziecięcej w Lwówku Śląskim. Pani doktor Aleksandra Fiutowska nadal pracuje w Poradni Dziecięcej PCZ Sp. z o.o. , gdzie przez 50 lat służy nieustanną pomocą wykonując pracę lekarza, ciesząc się ogromnym autorytetem oraz szacunkiem mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze, z całą pewnością można stwierdzić, iż przyczyniła się do podniesienia zdrowotności u dzieci na terenie Gminy Lwówek Śląski. Jest osobą znaną, lubianą i obdarzoną szacunkiem za wieloletnią pracę służbie niesienia pomocy dla społeczności lwóweckiej, dlatego też  zasługuje na szczególne wyróżnienie.


Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim

Uzasadnienie nadania tytułu:

Na początku reformacji była Ochotnicza Straż Pożarna. Pierwsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została utworzona we Lwówku Śl. jesienią 1945 roku ,a jej założycielem był Pan Kłodnicki. Natomiast pierwszym jej komendantem był Pan Franciszek Głowacki. Wyposażenie składało się ze sprzętu do transportu węży i pompy o napędzie ręcznym. Kolejny sprzęt jaki pozyskano to stary samochód gaśniczy z autopompą i motopompą DKW – 800. Pierwsze akcje w mieście miały miejsce w roku 1945 podczas licznych podpaleń w samym Lwówku Śl. i okolicy.

W roku 1947 nawiedziła miasto pierwsza powojenna powódź, strażacy zajmowali się wypompowywaniem wody z zalanych budynków.

Ochotnicza Straż Pożarna rozwiązała się w roku 1968, a wmieście powołano pogotowie przeciw pożarowe.

Zawodowa Straż Pożarna w pełnym wymiarze powstała w roku -1968. Jednostka ta zajmowała się ochroną p.poż , szkoleniem i naprawą sprzętu ,a na etacie miała kierowców i strażaków.

W latach 50 -tych powołano Powiatową Komendę Straży Pożarnej, a pierwszym jej komendantem mianowano Pana Bolesława Kłodnickiego. Po nim stanowisko to obejmowali kolejno Michał Leśków, Marian Oleksin, Franciszek Kośnik, Władysław Marczewski. Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej w roku 1975 i likwidacji powiatów w Lwówku Śl. powstała Rejonowa Komenda Straży Pożarnej, a jej Komendantem został Tadeusz Hutnik.

Straż w tym okresie została zmodernizowana i doposażona posiadała trzy pojazdy gaśnicze, drabinę mechaniczną i pojazdy pomocnicze. W latach 90-tych lwówecka straż została podporządkowana Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Utworzono wtedy Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Lwówku Śl. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1992 roku zmieniła oblicze straży powierzając wiele dziedzin ratownictwa oprócz działań związanych z gaszeniem pożarów.

W roku 1999 przywrócono we Lwówku Śl. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,  a jej komendantem został Arkadiusz Motylski.

Obecnie KP PSP w Lwówku Śl. wykonuje swoje zadania na terenie całego powiatu, prowadzi szkolenia strażaków OSP i doposaża swoją bazę zgodnie z wymogami ratowniczo- gaśniczymi.

Sprawinie działająca Komenda, daje mieszkańcom Gminy poczucie bezpieczeństwa. Prowadzone jest wiele działań profilaktycznych przy współdziałaniu z Radami Sołeckimi, Szkołami i Gminą.

KP PSP Lwówek Śląski ściśle współpracuje z OSP Lwówek Śląski, KPP Lwówek Śląski, Pogotowiem Ratunkowym i mieszkańcami Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stoją dzień i noc na straży naszego życia i dobytku. Ich determinacja i odwaga oraz poświecenie własnego zdrowia i niekiedy życia zasługują na najwyższe uznanie i szacunek społeczeństwa lwóweckiego.
Komentarze:
AparatPodsumujmy
Poniedziałek, 2017-01-23 13:09
Podsumujmy
1. Kopalnia Nowy Ląd za działalność filantropijną
2. Policja za odwiedzanie szkół i edukowanie uczniów
3. Straż Pożarna za ratowanie ludzkiego życia
Aparatgucio
Poniedziałek, 2017-01-23 15:43
policji nie należy się, nie zasłużyła
Aparatmieszkanka
Poniedziałek, 2017-01-23 22:21
Pan Hilary Modelski zasłużył się również, dzięki za Powiat panie Hilary oczywiście przy pomocy innych Dygnitarzy.
Aparatklupa
Wtorek, 2017-01-24 08:17
W czasie piastowania funkcji Naczelnika Miasta i Gminy Lwówek Śl. walnie przyczynił się do przejęcia od skarbu państwa Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu, dzięki czemu obiekt ten nie popadł w ruinę i po przeprowadzeniu gruntownych prac remontowych stał się miejscem kultu religijnego i kościołem parafialnym. A czy w tym czasie ni była tam szkoła tz. "BABKA". W tym czasie również wydał decyzję na budowę stacji CPN na terenie zalewowym dla osoby prywatnej.
Aparatyt
Wtorek, 2017-01-24 13:23
Jak widze radiowóz ktory bestrosko mija pijanych wyrostkow zacowujacych się , wulgarnie , głośno a wokol nich stos puszek , a po chwili na wlaczonych kogutach zatrzymuje się przy staruszcze ktora przechodzi przez jezdnię tomam pewne wątpliwości .pozdrawiam
Aparatqq
Środa, 2017-01-25 08:02
@mieszkanka
Powiaty wprowadziła reforma Buzka - Hilary miał w tej sprawie tyle do powiedzenia co żyd za niemca
ale już nie długo PIS przywróci normalność czyli PRL- 8 letnie szkoły podstawowe, finansowanie szpitali z budżetu a nie nfz tylko patrzeć jak zlikwidują powiaty i wprowadzą 49 województw a Polska będzie rosła w siłę! :)
Aparatpio
Środa, 2017-01-25 10:29
Pieniędzy tyle że aż statuetki trzeba zrobić bo przecież innych potrzeb nie ma w powiecie... Pieniądze za statuetki można było przeznaczyć na 100 razy lepsze cele... lepiej marnotrawić na pierdoły ale to już chyba weszło w krew urzędniczym darmozjadom dlatego w kraju jest jak jest. Ach! Zapomniałem przecież Polska miodem juz płynie mamy 500+ ludziom żyje się dobrze więc zostało tylko statuetki sobie wręczać. Cyrk ku.wa cyrk!!!!
Aparatxyz
Środa, 2017-01-25 19:37
Wszystko pięknie , ale stare lipy na Malinowskiego miały być przycięte jeszcze w grudniu 2015 , ale kto by się tym przejmował !!! 100 lat dla odznaczonych !
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Styczeń 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_gryfow-slaski-w-holdzie-pawlowi-adamowiczowi
Sobota, 2019-01-19
List_mini_straz
Sobota, 2019-01-19
List_mini_swieradowianie-uczcili-pamiec-prezydenta-adamowicza-1
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroen-odnaleziony
Piątek, 2019-01-18
List_mini_syrena
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ratusz-na-gryfowskim-rynku
Piątek, 2019-01-18
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-01-18
List_mini_wiszace-kable-zerkowice-2019-200
Piątek, 2019-01-18
List_mini_sukces-kadry-football-academy-lwowek-slaski
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroenc3
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ogien-na-dachu-we-wleniu-2019-1
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_gryfow-pozegna-pawla-adamowicza
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_dzialania-przeciwko-przestepczosci-narkotykowej-na-terenie-powiatu-lwoweckiego-2019
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_soltys
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_terminale
Czwartek, 2019-01-17
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca