Regulamin zleceń

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2013-10-04 09:09:16

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU lwówecki.info MATERIAŁÓW ODPŁATNYCH

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady publikacji odpłatnych materiałów (artykułów sponsorowanych, reklam, ogłoszeń, wpisów w Katalogu Firm i Bazie Noclegowej) na stronach internetowych lwówecki.info.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez Administratora serwisu lwówecki.info.
 3. Do zawarcie umowy publikacji materiału płatnego niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę.
 4. Materiały odpłatne są przyjmowane i publikowane w miarę dostępności miejsca do publikacji na stronach Internetowych lwówecki.info.
 5. Jeżeli Zleceniodawca nie uzgodnił na piśmie konkretnej pozycji, bądź kategorii publikacji materiału odpłatnego, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do samodzielnego jej określenia.
 6. Zleceniobiorca zamieszcza w Internecie materiały odpłatne na podstawie uzgodnień oraz z materiałów przesłanych przez Zleceniodawcę.
 7. Wyłączną odpowiedzialność za treść oraz jakość materiałów przekazanych do publikacji a następnie opublikowanych w Internecie ponosi Zleceniodawca.
 8. W przypadku roszczeń osób trzecich z tytułu zamieszczenia przez Zleceniobiorcę na stronach internetowych lwówecki.info materiału naruszającego cudze prawa, w tym prawa autorskie, odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.

 § 2

DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszych warunkach oznaczają:
  1. Zleceniobiorca – Administrator Serwisu lwowecki.info:  Lwówecki.info Anna Kowalska, z siedzibą: 59-610 Wleń, ul. Jana Pawła II 14a/18, NIP: 616-128-87-71, Regon: 362518179,
  2. Zleceniodawca – podmiot, który złożył zlecenie publikacji materiału odpłatnego na stronach internetowych lwówecki.info.
  3. Zlecenie – umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą dotycząca opracowania i publikacji w Internecie materiału odpłatnego.
  4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, na rzecz, której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Materiał odpłatny – każdy materiał, za którego publikację została pobrana opłata. Materiałami odpłatnymi zamieszczanymi w serwisie lwówecki.info są:
   • Artykuły sponsorowane – artykuły ( materiały tekstowe, graficzne, dźwiękowe, wideo, bądź forma łączona tych zapisów) mający na celu promocję firmy, jednostki, organizacji, usługi, towaru, za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem i został on oznaczony na stronie Internetowej, jako: „Artykuł Sponsorowany” w skrócie "A S".
   • Reklamy – materiały graficzne, graficzno- tekstowe i tekstowe, które mogą zawierać przekierowanie do strony internetowej wskazanej przez Zleceniodawcę w szczególności bandery reklamowe, mające na celu promocję firmy, jednostki, organizacji, usługi, towaru, za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
  6. Materiał nieodpłatny – każdy materiał, za którego publikację nie została pobrana opłata. Materiałami nieodpłatnymi zamieszczanymi w serwisie lwówecki.info są:
   • Artykuły, zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń, ogłoszenia drobne, wpisy zwykłe w „Katalogu firm - STANDARD”, informacje o atrakcjach turystycznych regionu oraz bazie noclegowej zawarte w zakładce „Turystyka”- „Noclegi-STANDARD”, „Atrakcje”, informacje o organizacjach pozarządowych w tym o aktualnych akcjach prowadzonych przez te organizacje zawarte w zakładce „Charytatywnie”.
  7. Publikacja – każdy materiał zamieszczony w Internecie na stronach internetowych serwisu lwówecki.info w tym materiał odpłatny i nieodpłatny.
  8. Patronat Medialny – umowa nieodpłatnej współpracy, pomiędzy właścicielem serwisu lwówecki.info a organizatorami wydarzeń (kulturalnych, sportowych, rozrywkowych), Zarządami organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń, Fundacji, Komitetów Społecznych) mająca na celu promocję lokalnych wydarzeń, bądź akcji o charakterze charytatywnym. Warunki Patronatu medialnego uzgadniane są indywidualnie, jednakże właściciel serwisu lwówecki.info może odmówić objęcia patronatem medialnym wydarzenia, bądź akcji bez podania przyczyny.

  § 3

  PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

  1. Zleceniodawca określa treść oraz formę publikacji materiału odpłatnego, termin rozpoczęcia publikacji oraz czas jej trwania stosując się przy tym do warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz jego załącznikach.
  2. Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania Zleceniobiorcy wszelkich niezbędnych informacji i materiałów graficznych, koniecznych do zamieszczenia/wykonania reklamy.
  3. Zleceniodawca zamieszcza w Internecie na stronach internetowych serwisu lwówecki.info wyłącznie materiały nadesłane przez Zleceniodawcę, bądź materiały opracowane (graficznie, tekstowo) na podstawie materiałów przesłanych przez Zleceniodawcę.
  4. Przesyłając materiały (tekst, zdjęcia, filmy) na którykolwiek z powyższych adresów e-mail oświadczasz, iż posiadasz pełne autorskie prawa majątkowe do przesyłanych materiałów oraz oświadczasz, że przesłane materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Ponadto wyrażasz zgodę na publikację materiałów (całości, lub ich części) na stronie lwowecki.info przekazując Redakcji prawa majątkowe do przesyłanych materiałów.
  5. Za jakość, treść oraz czas przekazanych materiałów odpowiada Zleceniodawca.
  6. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż materiały odpłatne zostaną opublikowane w serwisie po:
   1. przekazaniu przez Zleceniodawcę niezbędnych informacji oraz materiałów koniecznych do wykonania zlecenia,
   2. zaakceptowaniu (bez wymogu formy pisemnej) wykonanego opracowania tekstowego, graficznego, bądź tekstowo- graficznego,
   3. dokonania pełnej płatności za usługę na konto Zleceniobiorcy - chyba, że strony ustaliły inaczej,
   4. zaksięgowania na koncie bankowym Zleceniobiorcy wymaganych płatności - chyba, że strony ustaliły inaczej.
  7. Zleceniodawca zobowiązuje się dostosować parametry materiałów przekazanych do publikacji do warunków technicznych oferowanych przez Zleceniobiorcę.
  8. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, materiał odpłatny zostanie opublikowany na stronach internetowych serwisu lwówecki.info w terminie do trzech dni od zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Zleceniodawcę na koncie Zleceniobiorcy. Czas wyświetlania materiału odpłatnego liczony jest od dnia zamieszczenia w serwisie.
  9. Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy:
   1. przed rozpoczęciem przez Zleceniobiorcę prac mających na celu opracowanie tekstowe, graficzne, bądź graficzno-tekstowe reklamy, materiału odpłatnego bez ponoszenia konsekwencji w tym również finansowych,
   2. po zaakceptowaniu, wykonanego przez Zleceniobiorcę materiału reklamowego, ponosząc koszty jego wykonania nie będące niższe niż 50 zł netto. Płatne na konto Zleceniobiorcy w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy,
   3. po opublikowaniu materiału w serwisie lwówecki.info bez dodatkowych kosztów, jednak wcześniej dokonana przez Zleceniodawcę płatność na konto Zleceniobiorcy nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem § 3, p.8d,
   4. zleceniodawca, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia zawarcia umowy.
  10. Zleceniodawca nie może wysuwać roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania umowy za którą Zleceniobiorca nie pobrał płatności.

  § 4

  PRAWA I OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

  1. Zleceniobiorca ma prawo do zaniechania  opublikowania zleconego materiału odpłatnego, jeżeli:
   1. materiał nadesłany przez Zleceniodawcę, bądź materiał, który po opracowaniu ma zostać opublikowany rażąco łamie prawo, nawołuje do nienawiści, dyskryminacji, zawiera treści bądź obrazy powszechnie uważane za obraźliwe, bądź zawierające treści pornograficzne,
   2. informacje, w tym materiały graficzne przesłane przez Zleceniodawcę są nieczytelne, niewyraźne, uszkodzone,
   3. jeżeli materiały przekazane przez Zleceniodawcę są w formacie nieobsługiwanym przez urządzenia Zleceniobiorcy,
   4. jeżeli przekazany przez Zleceniodawcę materiał do publikacji jest większy niż 500KB a rozmiar pliku graficznego nie jest dostosowany do możliwości serwisu, bez jego przebudowy, z zastrzeżeniem § 4 punkt 2,
   5. jeżeli Zleceniobiorca nie dysponuje miejscem w serwisie,
   6. bez wskazywania przyczyny.
  2. Istnieje możliwość publikacji na stronach serwisu lwówecki.info materiałów niestandardowych, materiałów o dużym rozmiarze oraz materiałów nieprzewidzianych przez niniejszy Regulamin i cennik według indywidualnych warunków opracowanych przez strony.
  3. Jeżeli Zleceniobiorca odstąpił od wykonania i zamieszczenia w serwisie zleconego materiału odpłatnego:
   1. przed dokonaniem przez Zleceniodawcę płatności – nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji, w tym materialnych a Zleceniodawca nie ma prawa do roszczeń,
   2. po dokonaniu przez Zleceniodawcę płatności na konto Zleceniobiorcy – ma obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu otrzymanej kwoty, jeżeli zwrot nastąpi w terminie do 7 dni roboczych Zleceniobiorca nie ponosi innych konsekwencji, jeżeli dokonanie zwrotu (przelewu zwrotnego) nastąpi po upływie 7 dni roboczych Zleceniodawca ma prawo do żądania odsetek ustawowych za zwłokę.
  Za termin dokonania zwrotu płatności rozumie się termin złożenia Zlecenia przelewu przez Zleceniobiorcę w banku Zleceniobiorcy z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Zleceniobiorca dokonuje zwrotu na konto bankowe, z którego otrzymał płatność. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające nie z jego winy w tym za czas dokonywania przelewu przez banki.

  § 5

  CENNIK

  1. Cena materiału odpłatnego, stanowi koszt ich pozyskania, opracowania, wykonania, zamieszczenia w serwisie oraz czas ich wyświetlania (utrzymania na serwerze).
  2. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
  3. Staramy się zachować czytelność Serwisu - tak by spełniał on swoją zasadniczą funkcję, a nie był jedną wielką reklamą - promocja na takiej stronie może, bowiem przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego, dlatego też ceny reklam są zmienne i uzależnione m.in. od wielkości reklamy, czasu i długości jej emisji, czy czasu potrzebnego na jej opracowanie.
   Zapytania o aktualne ceny reklamy proszę kierować pod adres mailowy reklama(at)lwowecki.info lub telefonicznie 887 606 206.
  4. Każdy, wykonany przez Zleceniobiorcę projekt graficzny, bądź graficzno-tekstowy reklamy, objęty jest prawem autorskim i bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy nie może być publikowany  na innych stronach internetowych, bądź w materiałach drukowanych.
  5. Dodatkowo Zleceniobiorca udziela rabatów Zleceniodawcy:
   1. za zamówienie serii materiałów odpłatnych. Wysokość rabatów ustalana jest indywidualnie i zależy od możliwości technicznych Zleceniobiorcy na publikację zlecenia, kosztów i nakładu pracy poniesionych na przygotowanie publikacji, łącznej ilości zamówionych materiałów, czasu ich wyświetlania na stronach Internetowych Zleceniobiorcy.
  6. STOP MOWIE NIENAWIŚCI - Począwszy od dnia 20.04.2017 r wszelkie PRZEPROSINY publikowane na łamach Lwówecki.info będą zamieszczane wyłącznie w artykułach na stronie głównej. (Nie akceptujemy przeprosin wstawianych przez użytkowników w dziale „Ogłoszenia drobne”).
  7. Koszt publikacji PRZEPROSIN uzależniony jest od specyfikacji zlecenia – pilności jego dodania, czasu publikacji i innych warunków określonych przez Zleceniodawcę.
  8. Koszt publikacji to nie mniej niż 1.000 zł brutto (VAT ZW). Wysoki koszt publikacji PRZEPROSIN ma na celu pohamowanie mowy nienawiści.

  § 6

  PŁATNOŚCI

  1. Po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę wykonanego materiału odpłatnego, Zleceniobiorca wystawia fakturę (Pro Forma) i przesyła ją drogą elektroniczną na wcześniej wskazany adres e-mail.
  2. Zleceniodawca dokonuje pełnej płatności na podstawie elektronicznej faktury Pro Forma.
  3. Niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Zleceniobiorcy materiał zostanie opublikowany na stronie Internetowej lwówecki.info - chyba, że strony ustaliły inaczej. Po zaksięgowaniu przelewu Zleceniobiorca wystawiona i przesyłana elektroniczną fakturę. Czas wyświetlania materiału liczony jest od dnia jego opublikowania. 

  § 7

  REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące publikacji reklam należy składać wyłącznie na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od daty publikacji materiału. Do zgłoszenia reklamacji Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć dowód szkody wraz z pisemnym uzasadnieniem.
  2. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu reklamacji za błędy ogranicza się do wykazanej na fakturze ceny zamówionego materiału odpłatnego, bądź błędnie wpisanej nazwy firmy Zleceniodawcy.
  3. Prawo do reklamacji nie obejmuje opublikowanego materiału (tekstowego, graficznego, graficzno-tekstowego), gdyż każdorazowo dokonanie przelewu na konto Zleceniobiorcy równa się akceptacji opracowanego materiału.
  4. Zleceniobiorca nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym materialnej za błędy lub szkody, będące następstwem okoliczności, którym nie zawinił i na które nie miał realnego wpływu, w szczególności, gdy realizację zlecenia publikacji uniemożliwiła siła wyższa, która częściowo lub całkowicie zakłóciła produkcję, bądź publikację materiału.
  5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony wynikające nie z jego winy, w tym za przerwy spowodowane brakiem energii elektrycznej, awariami łączy, awariami, bądź pracami konserwacyjnymi serwera.
  6. W przypadku przerw w dostępie do strony internetowej (przerw w wyświetlaniu materiału odpłatnego), spowodowanych przez Zleceniobiorcę, lub przerw wynikających z przyczyn leżących bezpośrednio po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca ma prawo do roszczeń, jednak nie większych niż spowodowana strata. W przypadku wystąpienia przerw i niewyświetlania materiału odpłatnego z winy Zleceniobiorcy, ma on obowiązek przedłużenia Zlecenia, jednak o czas nie dłuższy niż czas trwania szkody (braku wyświetlania opłaconego materiału).

  § 8

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część każdego zlecenia publikacji i wchodzi w życie z dniem 1 listopad 2015 roku.
  2. Zawarcie umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą na podstawie zlecenia publikacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Strony deklarują wolę aktywnego współdziałania przy realizacji zleceń oraz polubownego załatwienia ewentualnych kwestii spornych.
  5. Ewentualne spory wynikłe z zawarcia zlecenia publikacji oraz stosowania postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.

Data utworzenia 1 listopad 2015 r.
Data ostatniej modyfikacji 20 kwietnia 2017 r.

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_prokurator
Piątek, 2019-02-22
List_mini_modrzewie-kable-telekomunikacyjne-leza-na-ulicy-2019
Piątek, 2019-02-22
List_mini_straz-ochrony-kolei
Piątek, 2019-02-22
List_mini_lwowek-slaski-fundacja-nasz-szpital-podsumowanie
Piątek, 2019-02-22
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-02-22
List_mini_zabytek
Piątek, 2019-02-22
List_mini_konopie-policja
Piątek, 2019-02-22
List_mini_ruszyly-zapisy-na-letni-oboz-pilkarski-w-rewalu---cena-first-minute
Piątek, 2019-02-22
List_mini_wlamanie-do-passata
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_mini-rakowice-internat-przetarg
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_straz-miejska-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_urzad-skarbowy-w-lwowku-slaskim
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_zderzenie-w-gryfowie-slaskim-2019
Środa, 2019-02-20
List_mini_wilki-zagryzly-cztery-alpaki-a-kolejnych-szesc-poranily
Środa, 2019-02-20
List_mini_o-jeden-most-za-daleko-daniel-wasyliszyn
Środa, 2019-02-20
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca