Mariola Szczęsna - program wyborczy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2014-10-31 09:06:17
Kandydat na Burmistrza Gminy i Miasta  Lwówek Śląski  z  Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawia wyborcom gminy Lwówek Śląski  PROGRAM WYBORCZY.MARIOLA SZCZĘSNA – 51 lat (z domu Jankowska). Wykształcenie wyższe, ekonomiczne, kierunek Zarządzanie (Uniwersytet Ekonomiczny  we  Wrocławiu).
Urodziłam się we Lwówku Śląskim. Od  30 lat idę przez życie wspólnie z mężem Władysławem. Wychowaliśmy trzech wspaniałych synów: Łukasza, Daniela i Krystiana, którzy są już wykształceni i samodzielni. Z mężem poznaliśmy się w szeregach Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, gdzie oboje prężnie działaliśmy o równouprawnienie wsi i miast. Wówczas w latach osiemdziesiątych, byłam Członkiem Zarządu Krajowego  w Warszawie. Tam zaczęłam  się  szerzej interesować poprawą warunków  życia w Polsce i ogólnie sprawami  społecznymi. Ta pasja pozostała mi do dziś. Lubię być potrzebna i służyć dla dobra sprawy oraz dla  ludzi. Od 1999 roku pełnię funkcję sołtysa w miejscowości Mojesz i jestem Radną Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim.  Założyłam Stowarzyszenie „Srebrna Dolina” aby pozyskiwać fundusze unijne na promocję gminy i regionu. Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Izerskie” które pomaga JST, przedsiębiorcom, organizacjom i podmiotom prywatnym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Niestety, bycie Radnym  i liderem w naszej gminie, zwłaszcza gdy jest się kreatywnym ,jest bardzo trudne. Obecne władze nie dają mi szansy na wprowadzanie  jakichkolwiek pomysłów, umożliwiających poprawę życia mieszkańców gminy i miasta Lwówek Śląski. Dlatego też, po długich rozmowach  z mieszkańcami gminy i  na wniosek Zarządu PSL, zdecydowałam  i mam zaszczyt ubiegać  się o stanowisko Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wiem, że jestem na to przygotowana. Przez szereg lat mojej działalności  społecznej ,poznałam wiele ważnych osobistości, które mogą mieć wpływ na powodzenie  w rozwoju naszej gminy i regionu. Znam bolączki miasta i wsi gminnej. Od 8 lat  pełnię funkcję Delegata Wojewódzkiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Uczestniczę w spotkaniach z Ministrami: Rolnictwa, Gospodarki. Wicepremierem Januszem Piechociński  na moje zaproszenie przybył do Lwówka Śląskiego na spotkanie z przedsiębiorcami powiatu lwóweckiego. Miałam zaszczyt uczestniczyć w osobistym spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. W 2012 roku zostałam  posiadaczem „kryształowej koniczynki”, która jest nagrodą dla najaktywniejszych liderów Dolnego Śląska na obszarach wiejskich.

Po wielu latach  bezsilności i  osamotnieniu w działaniach  prospołecznych  w naszej  gminie, mogę stwierdzić, że nasza gmina nie ma określonego celu działania ani wyznaczonych priorytetów. Dotychczasowe działania są przypadkowe, nie wynikające z potrzeb mieszkańców. Nasze władze mylą pojecie „gminy” i uzurpują sobie prawo do wyłącznego  decydowania o losach społeczności lokalnej, zapominając, że to mieszkańcy wybierają władzę, która ma im służyć pomocą, dobrze i celowo aplikować  środki oraz pomagać rozwiązywać problemy dnia codziennego.

Chcę stworzyć gminę obywatelską i wprowadzić  Społeczną Radę  Młodzieżową Gminy i Miasta Lwówek Śląski, która przy Radzie Miejskiej będzie się uczyć i przygotowywać  do pracy w JST i decydowania o losach naszej  małej ojczyzny.

Dodatkowo  interesuje się rozwojem turystyki w Gminie Lwówek Śląski  oraz utworzeniem zintegrowanych produktów turystycznych, które mogą mieć decydujący wpływ na rozwój gospodarki  lokalnej.


PROGRAM WYBORCZY

Szanowni Państwo, drodzy wyborcy !
Zanim przedstawię Państwu program wyborczy chcę zaprezentować w pigułce, jak kształtują się finanse naszej gminy oraz czego można oczekiwać  w planach inwestycyjnych na lata najbliższe. Proszę zwrócić uwagę na końcowy cytat, który pochodzi z uchwały z dnia 07.08.2014!!!

STATYSTYKA GMINY 2013. Miasto - 9164,0
mieszkańców, wieś - 8476,0 mieszkańców - stopa bezrobocia sięga 30%, BUDZET NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU; -- realizacja budżetu za I półrocze zakończyła się nadwyżką. Nadwyżka spowodowana jest koniecznością spłacania zadłużenia (wynika ona  z wyższych planowanych dochodów nad wydatkami bieżącymi gminy). Zaplanowana w budżecie nadwyżka w wysokości 4.452.785,79 zł została przeznaczona na spłaty rat kredytów oraz odsetek.
Dochody ogółem zaplanowane: 52.783.199,76 zł; bieżące 45.685,976,76 zł; majątkowe 7.097.223zł.
Wydatki
Plan: 49.402.449,76 zł wydatki bieżące ogółem 40,541.616,76 zł i wydatki majątkowe zaplanowane - 8.860.833,0 zł.
Zadłużenie:18.824.047,00zł (zarządzenie Burmistrza  gm i m. z dnia 29 sierpnia 2014 nr FB.0050.50.2014)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA LATA 2014-2026 (uchwała  nr 3 z dnia 07.08.2014)

-udział w podatku PIT, CIT, wpływy z podatków i opłat lokalnych, subwencje ogólne, pozostałe dochody(użytkowania wieczyste, dzierżawy, opłaty itp.), dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa (świadczenia rodzinne, alimentacyjne itp.), plan dochodów majątkowych (1.055 tys. od 2014 ciągle malejąca dynamika do 2026 r) na podstawie sporządzonych wykazów ustalonego do sprzedaży majątku.
-w latach 2014-2017 nie planuje się wzrostu zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek,
-celem priorytetowym będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie pozwalającym na terminowĄ spłatę rat i odsetek od kredytów (wydatki na 2% niższym poziomie od tempa wzrostu dochodów.). CYT: Realizacja tego celu będzie możliwa jedynie w wyniku działań podejmowanych zarówno w kierunku maksymalizacji dochodów (w tym poprzez poszukiwanie nowych źródeł dochodu, poprawę ściągalności należności, ale także wzrost stawek) oraz ograniczenie wydatków bieżących (w tym zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych, poprawę efektywności działania). Potencjał inwestycji gminy w najbliższych latach  będzie zależał zatem od skuteczności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W przypadku sytuacji większego kryzysu tj. radykalnego pogorszenia się  sytuacji finansowej gminy, to poza możliwością ograniczenia wydatków bieżących, pozostaje możliwość ograniczenia wydatków majątkowych w latach 2014-2026. (GUS określił stawkę za /kw. zboża ,co jest podstawa naliczania  podatku rolnego na 61,30 co jest mniejszy ok. 3 zł od obowiązującej stawki). Daje to dużo do myślenia???

Po krótkim zarysie sytuacji finansowej gminy  i  Wieloletniej Prognozie Finansowej, pragnę Państwu przedstawić program, który chciałabym realizować, jeżeli państwo zdecydujecie, abym piastowała funkcje burmistrza gminy i Miasta Lwówek Śląski.
Śledząc program wyborczy moich kontrkandydatów, śmiem stwierdzić, że program jaki przedstawiam Państwu jest najbardziej realny i możliwy do zrealizowania. Nie mówię w nim o wielkich inwestycjach, Jeżeli ktoś obiecuje  dużo więcej to proszę mi wierzyć, że tego nie da się zrobić. Dlatego też mój program opiera się na Partnerstwie Publiczno Prywatnym i szerokiej współpracy ze społecznością lokalną. To wy drodzy państwo będziecie decydować, które zadania są dla Państw najważniejsze. Priorytety będą pochodzić z konsultacji społecznych jakie będę przeprowadzane z Państwem przed  każdym projektowaniem budżetu. Tego jeszcze nie było! Przez wiele lat moich doświadczeń i pracy w samorządach domagałam się większych praw dla obywateli i mieszkańców naszej gminy. Chciałam sprawiedliwego i celowego podziału środków, szukałam wielu argumentów ,aby przekonać nasze obecne władze i radnych lecz bezskutecznie. Z kilkoma koleżankami z Rady Miejskiej nie mogłyśmy powstrzymać machiny autokratycznych rządów w naszej gminie. Wkrótce nadejdzie  czas(16 listopada), kiedy to  wy drodzy  wyborcy możecie dokonać zmian. Nigdy nie jest za późno. Mimo tego, w jakiej sytuacji jest nasz budżet, zawsze razem mamy większe szanse aby poprawić sobie warunki i mieć możliwość decydowania, co dla nas jest najważniejsze. Oto mój pogram ,który jest przemyślany i przedyskutowany z moim sztabem wyborczym oraz z kilkoma grupami społecznymi naszej gminy, które go zaakceptowały.

EDUKACJA
-utrzymanie szkół wiejskich (filii),
-wsparcie niepublicznych szkół w całej gminie,
-wsparcie finansowe na dowożenie dzieci ze szkół niepublicznych :„wszystkie dzieci są nasze”,
-dalsza modernizacja obiektów szkolnych,
-dostosowanie szkół do zajęć sportowych (stworzenie warunków na krzewienie kultury fizycznej),
-zwiększanie zajęć pozalekcyjnych na tworzenie kół zainteresowań,
-usprawnienie i przyspieszenie budowy przedszkola i żłobka  w Lwówku Śląskim,

OCHRONA ZDROWIA
-krzewienie zdrowego stylu życia wśród młodzieży i seniorów przez wspólne programy gminne na zasadzie konkursów z uwzględnieniem większych środków w budżecie dla organizacji pozarządowych(stowarzyszeń),
-szczepienia ochronne nierefundowane  przez NFZ ,dla osób z rodzin uboższych  i wielodzietnych z uwzględnieniem kryterium  niskich dochodów(wiek nie może  być kryterium do rekrutacji osób potrzebujących pomocy dofinansowania szczepień),
-wspieranie  podmiotów organizujących pomoc paliatywną(dla chorych z chorobami nowotworowymi),
-utworzenie własnego punktu  nocnej i świątecznej pomocy medycznej(wsparcie prywatnych praktyk,)

SPRAWY SPOŁECZNE
-organizowanie prac społecznie użytecznych,
-kreowanie i wspieranie zdrowego stylu życia (zdrowie fizyczne i psychiczne) przez  tworzenie programów społecznych ,
-budowa i adaptacja mieszkań socjalnych dla osób niezaradnych i ubogich,
-przejrzyste i jawne kryteria przyznawania mieszkań komunalnych i /lub ich zamian,
-budowa przedszkola i żłobka, od podstaw lub adaptacja ,
-wspieranie inicjatyw publicznych i niepublicznych w kierunku organizowania miejsc  dziennego pobytu dla przewlekle chorych  i osób starszych potrzebujących opieki(przedszkola dla seniorów), (przedszkole dla seniorów),
-utworzenie młodzieżowej Rady Gminy,

KULTURA
-egzekwowanie  zadań  statutowych Lwóweckiego Ośrodka Kultury związanych z działalnością kulturalną na lwóweckich wsiach,
-stworzenie etatów dla animatorów kultury wiejskiej(ożywienie istniejących świetlic (wykorzystanie funduszy sołeckich),
-większy nadzór Rady nad działalnością LOK (egzekwowanie udziału radnych w komitecie organizacyjnym LLA ),
-podział ról /obowiązków dyrektora LOK, oddzielając działania LLA od kultury pozostałej na terenie całej gminy,
-wspieranie  wszelkich ruchów artystycznych i kulturalnych w całej gminie( wykorzystanie potencjału i zasobów ludzkich - artystów, muzyków, malarzy regionalistów, rękodzielników, aktorów, tancerzy śpiewaków itp. do stworzenia markowego produktu  kulturalnego gminy).

FINANSE
-szeroka współpraca z istniejącymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w celu  pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych(pomoc merytoryczna w pisaniu projektów ze strony Urzędu Gminy),
-budżet obywatelski( przyjmowanie i weryfikacja wniosków do budżetu od mieszkańców),
-konsultacje społeczne z mieszkańcami, liderami, przedsiębiorcami, w celu wyłonienia priorytetowych zadań i celowego przeznaczenia środków w budżecie,
-wydzielenie funduszu sołeckiego  w budżecie oraz opracowanie priorytetów i kryteriów oceny wniosków,
-kontynuowanie konkursu  „inicjatywa lokalna” w ramach pobudzania aktywności mieszkańców w działaniach oddolnych na rzecz swojej gminy i miasta.

PROMOCJA
-promocja wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z działalnością kulturalną sportową, turystyczną i około turystyczną.
-promocja  JST oraz podmiotów prywatnych w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP),
-przyciąganie inwestorów i turystów przez propagowanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych gminy i miasta,
-utworzenie kuriera lwóweckiego promującego wszelkie ruchy społecznościowe na rzecz rozwoju gminy w każdej dziedzinie gospodarczej i kulturowej,
-propagowanie rozwoju turystyki i agroturystyki z uwzględnieniem produktów turystycznych gminy,
-szeroka współpraca z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w kreowaniu wizerunku gminy,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
-bezpieczne drogi (budowa chodników i zatoczek autobusowych),
-bezpieczne szlaki turystyczne(oznakowanie i zabezpieczenie Szwajcarii lwóweckiej),
-budowa parkingów
-poprawa organizacji ruchu drogowego,
-szeroka współpraca z policją, Strażą pożarną, Strażą leśną  itp.
-dbałość o ochronę środowiska,

SPORT
-utrzymanie infrastruktury sportowej w Lwówku Śl. (przywrócenie świetności  Stadionu i bieżni do użytku publicznego  w formie nieodpłatnej,
-podjecie próby szukania  inwestora do budowy basenu miejskiego na terenie  stadionu
-mądre i rozsądne zarządzanie halą sportowa(przygotowanie strategii i zatrudnienie osoby odpowiedzialnej).

TURYSTYKA
-wspieranie rozwoju gospodarstw agroturystycznych jako alternatywy na pozarolnicze dochody na wsi,
-organizowanie szkoleń i warsztatów  w celu budowy strategii turystycznej gminy z uwzględnieniem zintegrowanych produktów turystycznych,
-wykorzystanie położenia gminy i jej walorów do rozwoju turystyki kwalifikowanej (myślistwo, agroturystyka, kajakarstwo),
-zabiegi mające na celu utrzymanie kolei Lwówek Śl. Jelenia Góra  w celach turystyczno-krajoznawczych i nie tylko,
-sieciowe i zintegrowane produkty turystyczne szansą rozwoju gminy i miasta Lwówek Śląski.

GOSPODARKA
-nasza gmina nie posiada miejsca i warunków na stworzenie strefy ekonomicznej. Jedyne działania jakie może zrobić gmina, to pomoc w stworzeniu przyjaznych warunków w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki RP w celu znalezienia zbytu na produkty  usługi),
-zintegrowane działania Partnerstwa Publiczno Prywatnego, współpraca z Urzędem Marszałkowskim, z  starostwem i wszystkimi gminami sąsiednimi w celu polepszenia warunków gospodarczych(wspólne projekty i programy)
-ulgi podatkowe,
-maksymalne wykorzystanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w celu poprawy infrastruktury,
-konsultacje i współpraca z przedsiębiorcami,

INFRASTRUKTURA

-wykorzystanie wszelkich możliwych dotacji i środków zewnętrznych na budowę i modernizację dróg gminnych, polnych około gminnych i wspólnych(powiatowych i wojewódzkich na terytorium gminy) we współpracy z odpowiednimi jednostkami   powiatowymi, wojewódzkimi, Lasami Państwowymi itp.
-odtworzenie rowów i odpływów wzdłuż dróg gminnych  celem odciążenia terenów zamieszkałych i narażonych na podtopienia,
-odnowienie i udrożnienia przepustów i mostów,
-budowa chodników w miejscach niebezpiecznych dla użytkowników dróg,
-budowa parkingów(planty wzdłuż murów oraz koło Szwajcarii lwóweckiej
-budowa parku młodzieżowego(miejsce integracyjne dla młodzieży)
-celowe wykorzystanie środków na odtworzenie dróg uszkodzonych przez powodzie i nawałnice,
-gazyfikacja miejscowości przyległych do Lwówka Śl.,
-wodociągowanie miejscowości zagrożonych brakiem wody,
-kontynuacja  oświetlenia gminy oraz doświetlenia,
-doprowadzenie infrastruktury drogowej  do istniejących domów  i osiedli na wioskach i w mieście,
-przygotowanie planów przestrzennego zagospodarowania gminy z uwzględnieniem wniosków i na rzecz mieszkańców gminy,

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA TO NIE WŁADZA NAD SPOŁECZEŃSTWEM,
LECZ SŁUŻBA DLA SPOŁECZEŃSTWA !


Każdy szanujący się obywatel ma przywilej decydowania o sobie ,o swoim życiu   i jego otoczeniu, przez wzięcie udziału w wyborach samorządowych. Ten jeden głos może  sprawić, że będziecie mogli państwo decydować o kierunku i tempie rozwoju naszej małej ojczyzny. Jeżeli powierzycie mi Państwo  piastowanie  funkcji Burmistrza naszej gminy, będę dla Was przywódcą i obrońcą praw obywatelskich.

Nie jestem zwolennikiem dyktatorskich rządów i mogę przyrzec:
  1. Mądrze wykorzystywać istniejące zasoby gminy, bez zbędnego marnotrawstwa, skutecznie i z powodzeniem dla dobra mieszkańców i za ich przyzwoleniem.
  2. Szanować pieniądze podatników przez celowe ich wydatkowanie  i zachowanie priorytetów oraz kryteriów.
  3. Szybko i skutecznie reagować na wnoszone uwagi mieszkańców z uwzględnieniem  wszystkich grup społecznych,
  4. Monitorować i kontrolować  przebieg realizacji zadań i skutków podjętych decyzji.
  5. Miejsce dla naszej młodzieży w   gminie przez powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej, jako ciała doradczego.
Z poważaniem!  
Mariola Szczęsna


Materiał pochodzi i jest finansowany przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe


 Czytaj również
Komentarze:
Aparatmieszkaniec
Wtorek, 2014-11-04 18:15
Jeżeli plan organizacji kultury się powiedzie to jestem za.W LOK-u powinny zajść takie zmiany już dawno.Jeżeli to nie jest tylko przedwyborcza papka to ma Pani mój głos.
Pozdrawiam
Aparatjagna
Wtorek, 2014-11-04 19:26
Im większe ulgi tym niższa subwencja. Coś za coś. Program może i ok, ale na realizację niektórych założeń przepisy nie pozwalają.
AparatDo mieszkanca
Wtorek, 2014-11-04 21:13
To jest przedwyborcza papka! Ta Pani prezentuje program na 10 lat+ a potem powie ,, nie udało się , a co mi zrobicie?,,..znam tą Pania i powiem Ci jedno, wole diabła za burmistrz niż ta kobietę . Sprzedaje ludzia w prosty sposób informacje, które nie mają pokrycia z rzeczywistością i nie trzymają sie kupy!Przeanalizuj jej wpisy pod artykułami , bzdury gada i sama sobie zaprzecza.
PS. Połowa jest zerżnieta co do j/ty ze spotkań z wyborcami obecnego burmistrza. Nawet nie ma pomysłu na siebie
Aparattokfm
Środa, 2014-11-05 06:30
Jagna ma rację. Nie zna Szczęsna przepisów i wymyśla bzdury. Jak ona chce być burmistrzem? Przepchnie jakiś przepis, a później sąd administracyjny to unieważni. Koszty poniesie znów nasza gmina. Żadnych eksperymentów ze Szczęsną na stołku. Obecny burmistrz też się już przejadł, czas go pożegnać.
AparatTak
Środa, 2014-11-05 07:05
A Obecny Burmistrz kłamie tak jak w poprzednich latach.Obiecanki cacanki a dla gminy dług zostanie.
AparatMieszkaniec
Środa, 2014-11-05 13:08
Akurat mnie jako jednostki interesuje głównie sprawa dyrektora lok i jego działań w lla. Ta sprawa powinna być w końcu załatwiona. Zasługi dla miasta dyrektor ma niemałe i chwała mu za to, lecz powinien wg mnie zająć się tylko lla, bo w tym jest dobry. Dom kultury przez ładnych kilka lat podupadł. Szkoda tego miejsca i powinno się tam wprowadzić zmiany. Całe miasto a przede wszystkim młodzież na pewno na tym skorzysta.
Aparatwyborca lwówek do mieszkaniec
Środa, 2014-11-05 18:20
Kulczycki chce połączenia LOK i OSIRu - jak na przykład w Złotoryji. To mogłoby dać niezłe rezultaty. Na przykład budowa skateparku i zajęcia break dance na stadionie przy ładnej pogodzie. No i cięcie kosztów - dwie jednostki organizacyjne w jednym. A stadion niszczeje tak jak LOK.
AparatKokaina
Środa, 2014-11-05 18:28
Program trochę dlugi, ale za to szczegółowy, obejmujacy wszystkie dziedziny. Kazda z nich w jakimś stopniu dotyczy i Pana i Pania. Zresztą każdy z nas teraz placi za nie robienie nic obecnych władz, tylko długów przybywa, bo trzeba się nachapac ile się da. Lepiej już płacić te podatki i niech działają, na pewno zrobi Szczesna niz obecni - jej bardziej zależy. Kobiety! Musimy wziąć sprawy w swoje ręce, BO GDYBY ŚWIATEM RZĄDZILY KOBIETY, TO NIE BYŁOBY WOJEN,TYLKO POOBRAZANE NA SIEBIE PAŃSTWA. Pozdrawiam. PA!
Aparatdo "wyborca lwówek do mieszkaniec"
Środa, 2014-11-05 20:26
jakiego OSIRU?
Aparata może
Czwartek, 2014-11-06 06:20
Osiru który burmistrz już zlikwidował? Co jeszcze zniknie z naszego miasta?
Aparatdo Kokaina
Czwartek, 2014-11-06 06:25
A ty co? Kolejna Kazia Szczuka? Feministka? Głosujcie na kobietę, bo to, bo tamto. Nie płeć, nie partia, nie rodzinka i znajomości się liczą w tych wyborach. To, jaki człowiek jest, jakie ma poglądy jest ważne!! Miałbym głosować na panią Szczęsną bo jest kobietą? Bo ubierze(jak ktoś napisał gdzieś wcześniej "leginsy, bluzkę z dekoltem" chcąc się przypodobać męskiej części wyborców? No halo!!! Nie o to chodzi by się udało na stołek wdrapać. Tu chodzi o nasze miasto, naszą gminę, w której już od wielu lat panowania burmistrza jest niewesoło. Pora to zmienić. Ale taka agitacja pani Szczęsnej - głosujcie bo to kobieta, to propaganda jak z "Seksmisji" lub z czasów PRL-u.
Aparatmieszkanka
Czwartek, 2014-11-06 15:50
Pani Mariolu, sądzę,że mogę Pani zaufać i oddać swój głos. Nie ważna jest płeć, a istotne stosunek do ludzi, chęć współdziałania, program, więc nie waham się.
AparatAGATKA
Czwartek, 2014-11-06 22:40
Jeszcze się taki nie urodził......... Z tych kandydatów tylko Mariola Szczęsna jest najlepszym kandydatem na NASZEGO BURMISTRZA.Pewności nikt nam nie da ,ale największą nadzieją jest MARIOLA.
Aparatmieszkanka i agatka to jedna osoba?
Piątek, 2014-11-07 06:29
Taaa.....doświadczenie w zarządzaniu ma....zarządza piknikiem napoleońskim i stowarzyszeniem, którego podobno już prezesem nie jest. No co to za śmieszna propaganda? Próbujecie mydlić ludziom oczy swoim gadaniem, że jedynie Szczęsna się nadaje na burmistrza. A prawda jest taka, że Ona jedyna się nie nadaje - jako jedyna ze wszystkich kandydatów nie żadnego ma doświadczenia na takim szczeblu samorządowym. ŻADNEGO!!!! Radnym może być równie dobrze 70-cio letni dziadziuś, jak i młody studencik, a także rolnik czy instruktor nauki jazdy. Niekoniecznie musi mu to dawać odpowiednią wiedzę na zarządzanie całą gminą. Co innego być radnym, a co innego burmistrzem.
Aparatdo mieszkanka i agatka
Piątek, 2014-11-07 14:14
Piszesz byle pierdoły a właśnie to ona wie więcej co społeczeństwo Gminy oczekuje a żaden inny tego niewie a Ludwik to napewno Kulczycki obiecuje gruszki na wieżbie żeczy na które nas teraz nie stać dzięki poprzednim Ludwika i jego świty.
Aparatmieszkaniec
Piątek, 2014-11-07 16:49
skatepark, basen i przyciaganie inwestorow , miejsca pracy...marzenia :D .Nasze miasto umiera i musi się coś zmienić w końcu.W młodzieży leży przyszłoścć i siła .Ktoś musi o nią zadbać żeby nie pouciekała.Miasto emerytów , rencistów i gimnazjalistów się tworzy od ładnych kilku lat.Przykre to...
Aparatvxv
Piątek, 2014-11-07 19:38
szczesna zabije to miasto do konca.
Aparatdo kobieta
Piątek, 2014-11-07 23:20
Chyba panią trochę poniosło.Jaką trzeba być kobietą,żeby pisać takie kłamstwa.Na facebooku nie ma żadnych informacji o których pani pisze.Pani Sz.dla Mojesza zrobiła ile mogła,cyt.Ludzi tam zalewa, nie ma internetu, droga obok Pana Mro...ka prosi o pomste do nieba -to zasługa obecnego burmistrza który odrzucał jej wnioski.Syn ma sprawę ,sądową ciekawe skąd takie wiadomości ,chyba że to dzięki pani.A zebranie w Mojeszu już wkrótce- pewnie chciałaby pani przyjść i trochę zamieszać?
Aparatznam cie
Piątek, 2014-11-07 23:31
do vxv
kimkolwiek jesteś ty debilu, to miasto to już trup. A kto tego dokonał? Odpowiedz sobie sama. Może poradzić kto produkuje trumny? A może wiesz?

jak sęp do padliny.
Aparatzulu gula
Piątek, 2014-11-07 23:48
do kobieta
tak naprawdę to jesteś jak Conchita Wurst tylko bez przerwy piejesz, a nie śpiewasz...

ogolili ci brodę razem z jajami

zapiejesz mi ripostę? czy idziesz lulu?
AparatLucyfer
Sobota, 2014-11-08 00:01
do mieszkanca
wspomniałeś, że macie we lwówku diabła za burmistrz, jakem Lucyfer ciężko mi przez gardło idzie "święta racjaaa".
Idzie zima dawać mi gada do pomocy w piekle, tam jego miejsce.
Aparatdo kobieta
Sobota, 2014-11-08 00:23
Co pani Szczęsna mogła zrobić w Mojeszu- najlepiej imprezę o randze międzynarodowej. Może większe przedsięwzięcie niż we Lwówku? Wydaje mi się, że na tak niewielką miejscowość impreza jest okazała. Najlepiej krytykować, ale gdy robi to też niedobrze, bo... jakieś "bo" to się zawsze znajdzie. Pani Mariolu, proszę nie poddawać się!
AparatKobieta
Sobota, 2014-11-08 09:43
Do Pani Marioli mamy wiele pytan , a na zebraniu w Mojeszu bedzie mozna sobie poczytac pewne kserokopie , a może będzie gosc specjalny i Państwo Szczęsni razem odpowiedzą na pytania.
Aparatwyborca
Sobota, 2014-11-08 21:10
Mam nadzieję, że po wygranej w wyborach nie zmieni Pani swojego stosunku do mieszkańców naszej gminy i nadal będzie Pani osobą miłą i empatyczną.
AparatKokaina
Sobota, 2014-11-08 23:26
Może Szczuka albo suka. Na pewno hetero. Nie istotne. Mam prawo wyrażać swoją opinię i ja podtrzymuje. Jesteś z MARSA to tam siedz. Czasy PRL to może Ty tajemniczy głosie przezyles. Jestem młodą kobietą, więc ode mnie PRLem nie zalatuje. Podtrzymuje i raz jeszcze napiszę: KOBIETY! BIERZMY SPRAWY W SWOJE RĘCE! P.S. "Seksmisja" - kultowy, polski film tylko dla inteligentnych.
AparatMoze jednak NIE
Niedziela, 2014-11-09 21:55
Atuty kandydatki na burmistrza pani Marioli Szczęsnej, o których słyszę od jej zwolenników, to fakt , że
- jest kobietą,
- zorganizowała fajną imprezę w Mojeszu
- i jeszcze nigdy nie startowała (bo inni to już albo są, albo już kandydowali..)
Niektórym podoba sie jeszcze, podobno, że tak ostro, głośno i ostentacyjnie krytykuje obecnego Burmistrza i Radę Miasta, w której zresztą sama jest od wielu lat za odpowiednie uposażenie.

No i bez dyskusji - wszystko to prawda !!!

Tylko, czy to są wystarczające kwalifikacje do powierzenia Szanownej Pani tak odpowiedzialnego stanowiska ?
Aparatdo kobieta
Poniedziałek, 2014-11-10 09:36
gdzie te pytania? gdzie ten gość specjalny? tak na to czekaliśmy a tu nic :-( oczywiście łatwiej jest pomawiać i oczerniać za plecami kandydatki. Czyżby panią strach obleciał w związku z wcześniejszym komentarzem?
Aparatdo mieszkanka i agatka to jedna osoba?
Wtorek, 2014-11-11 11:38
Nie, to pod tymi nickami nie pisała jedna i ta sama osoba.
Aparatup
Środa, 2014-11-12 06:34
up

W takim razie dwóch synków, jak nie jeden :D
Aparatdo up
Czwartek, 2014-11-13 15:44
Nie jestem z rodziny pani Szczęsnej i nawet nie jesteśmy koleżankami.
Aparat@do up
Piątek, 2014-11-14 06:31
Pewnie jesteś nawet wrogiem pani Szczesnej, ale poprzez swoje zapewnienia o idealnym planie dla gminy udało Jej się Ciebie przekonać i teraz jesteś jej wielką wielbicielką, co? hahahahahaha, no jak żartujemy, to żartujemy - ty zaczęłaś pierwsza :)
AparatAleksis
Piątek, 2014-11-14 16:29
materiał na polsacie wydarzeniach o lwówku- budynek szkolna 1 jest doskonały....
to dla tych ktorzy chcę głosowac na kaziowa...przepisy przepisy....
co to za urzędniczka .....szok
cieszcie sie ze nie w przepisach ze trzeba do was strzelac.....
a jakim w ogóle prawem coś chceciee.... wy ...mieszkańcy
Aparatdo Aleksis
Piątek, 2014-11-14 22:21
Wyhamuj stary.Co się pienisz bez potrzeby?Kandydatki PSL brzydko się chwytają od początku a TV w niczym im nie pomoże.Co takim postepowaniem zyskają?? Ani jedna ani druga się nie załapie a po niedzieli nastąpi poniedziałek i trzeba będzie żyć dalej.
AparatSołtys
Piątek, 2014-11-21 20:23
MOJESZ DLA POLAKÓW!!!
Aparatmagic
Piątek, 2014-11-21 23:06
bravo mariolka
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_prokurator
Piątek, 2019-02-22
List_mini_modrzewie-kable-telekomunikacyjne-leza-na-ulicy-2019
Piątek, 2019-02-22
List_mini_straz-ochrony-kolei
Piątek, 2019-02-22
List_mini_lwowek-slaski-fundacja-nasz-szpital-podsumowanie
Piątek, 2019-02-22
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-02-22
List_mini_zabytek
Piątek, 2019-02-22
List_mini_konopie-policja
Piątek, 2019-02-22
List_mini_ruszyly-zapisy-na-letni-oboz-pilkarski-w-rewalu---cena-first-minute
Piątek, 2019-02-22
List_mini_wlamanie-do-passata
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_mini-rakowice-internat-przetarg
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_straz-miejska-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_urzad-skarbowy-w-lwowku-slaskim
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_zderzenie-w-gryfowie-slaskim-2019
Środa, 2019-02-20
List_mini_wilki-zagryzly-cztery-alpaki-a-kolejnych-szesc-poranily
Środa, 2019-02-20
List_mini_o-jeden-most-za-daleko-daniel-wasyliszyn
Środa, 2019-02-20
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca