Regulamin

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2013-10-04 09:11:45
§ 1.
WSTĘP

1)  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu lwówecki.info, w tym umożliwienia Użytkownikom uczestniczenia w wymianie informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy.
2)   Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
3)    Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, jednocześnie w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
4)   Każdy Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych dobrowolnie przez niego danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5)    Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a)    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b)    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu.
6)  Rejestracja w Serwisie oznacza dodatkowo wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
7)    Użytkownik publikuje w Serwisie lwówecki.info wszelkie materiały - Artykuły, Ogłoszenia i Komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8)    Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Artykuły, Ogłoszenia i Komentarze
oraz wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez Użytkowników.
9)   Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lwówecki.info niezbędne jest korzystanie z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, oraz z jednej z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
10)    Wszelkie wyrażenia w niniejszym Regulaminie pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w § 2. Definicje, chyba, że co innego zostało wyraźnie wskazane lub wynika z kontekstu.

§ 2.
DEFINICJE

1)    Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
2)    Serwis – oznacza serwis internetowy o charakterze informacyjno- ogłoszeniowo- reklamowym, w którym publikowane są informacje z terenu powiatu lwóweckiego i powiatów przyległych oraz zdjęcia, filmy a także ogłoszenia i reklamy, działający w domenie głównej http://www.lwowecki.info.
3)    Publikacja – każdy materiał zamieszczony  na stronach internetowych serwisu lwówecki.info w tym materiał odpłatny i nieodpłatny.
4)    Administrator / wydawca - oznacza firmę:
Lwówecki.info Anna Kowalska, z siedzibą: 59-610 Wleń, ul. Jana Pawła II 14a/18, NIP: 616-128-87-71, Regon: 362518179, , która świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika.
5)    Redaktor Naczelny – Marek Krzysztof Dral
6)    Redakcja – osoby  współtworzące Serwis, posiadające uprawnienia nadane przez Administratora do zarządzania zasobami Serwisu, w tym do dodawania Publikacji oraz moderacji treści dodanych przez Użytkowników.
7)    Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8)    Materiał odpłatny – każdy materiał, za którego publikację została pobrana opłata. Materiałami odpłatnymi zamieszczanymi w serwisie lwówecki.info są:
•    Artykuły sponsorowane – artykuły ( materiały tekstowe, graficzne, dźwiękowe, wideo, bądź forma łączona tych zapisów) mający na celu promocję firmy, jednostki, organizacji, usługi, towaru, za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem i został on oznaczony na stronie Internetowej, jako: „artykuł sponsorowany”.
•    Reklamy – materiały graficzne, graficzno- tekstowe i tekstowe, które mogą zawierać przekierowanie do strony internetowej wskazanej przez Zleceniodawcę w szczególności bandery reklamowe, mające na celu promocję firmy, jednostki, organizacji, usługi, towaru, za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
•    Ogłoszenia wyróżnione – rozbudowana forma ogłoszeń drobnych, mogąca zawierać poszerzone informacje, do trzech zdjęć (format do 400/400px i do 250 Kb każde), aktywne linki oraz inne treści uzgodnione przez strony, publikowane w serwisie w zakładce „Ogłoszenia” (z możliwością wyświetlenia części wpisu na stronie głównej Serwisu), za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
•    Wyróżniony wpis w Katalogu Firm – rozbudowana forma wpisu zwykłego mogąca zawierać poszerzone informacje (pełną nazwę, adresy siedziby i miejsc prowadzenia dziwności, charakter i opis prowadzonej działalności, NIP, REGON, dowolną liczbę numerów telefonu, adresy e-mail, adresy stron WWW, do trzech zdjęć (maksymalny rozmiar zdjęć 400px / 400 px i do 250 Kb każde)) zmierzające do promocji firmy, jednostki, bądź organizacji, publikowana w serwisie w zakładce „Katalog Firm”
(z możliwością wyświetlenia części wpisu na stronie głównej Serwisu), za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
•    Wyróżniony wpis w Bazie Noclegowej – rozbudowana forma wpisu zwykłego mogąca zawierać poszerzone informacje (pełną nazwę, adres, charakter i pełny opis oferty noclegowej / wypoczynkowej, dowolną liczbę numerów telefonu, adresy e-mail, adresy stron WWW, do trzech zdjęć (maksymalny rozmiar zdjęć 400px / 400 px i do 250 Kb każde)) zmierzające do promocji danej oferty noclegowej / wypoczynkowej, publikowany w serwisie w zakładce „Noclegi” (z możliwością wyświetlenia części wpisu na stronie głównej Serwisu), za którego publikację została pobrana opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
9)    Materiał nieodpłatny – każdy materiał, za którego publikację nie została pobrana opłata. Materiałami nieodpłatnymi zamieszczanymi w serwisie lwówecki.info są:
•    Artykuły, zapowiedzi oraz relacje z wydarzeń, ogłoszenia drobne, wpisy zwykłe w „Katalogu firm”, informacje o atrakcjach turystycznych regionu oraz bazie noclegowej zawarte w zakładce „Turystyka”- „Noclegi”, „Atrakcje”, informacje o organizacjach pozarządowych w tym o aktualnych akcjach prowadzonych przez te organizacje zawarte w zakładce „Charytatywnie”.
10)    Patronat Medialny – umowa nieodpłatnej współpracy, pomiędzy Serwisem lwówecki.info a organizatorami wydarzeń (kulturalnych, sportowych, rozrywkowych), Zarządami organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń, Fundacji, Komitetów Społecznych) mająca na celu promocję lokalnych wydarzeń, bądź akcji o charakterze charytatywnym. Warunki Patronatu medialnego uzgadniane są indywidualnie, jednakże właściciel serwisu lwówecki.info może odmówić objęcia patronatem medialnym wydarzenia, bądź akcji bez podania przyczyny.
11)    Baza Profili – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
12)    Komentarz – opinia zamieszczana przez Użytkownika pod daną Publikacją.
13)    Ogłoszenie drobne – wprowadzony do Serwisu komunikat dotyczący propozycji kupna, sprzedaży, świadczenia usług, pracy, itd., utworzony przez Użytkownika.
14)    Ogłoszenie wyróżnione – przesłany przez Użytkownika na adres e-mail redakcji, celem publikacji w Serwisie, komunikat, dotyczący propozycji kupna, sprzedaży, świadczenia usług, pracy, itd.
15)    Wpis w Katalogu Firm – przesłana na adres redakcji przez Właściciela firmy lub osobę przez niego upoważnioną a następnie zamieszczona w Serwisie, krótka informacja o Firmie zawierająca jej nazwę, adres, godziny otwarcia, NIP, Regon, nr. tel. oraz branżę wykonywanej działalności.
16)    Wpis w zakładce Noclegi – informacja przesłana na adres redakcji przez Właściciela bazy noclegowej a następnie zamieszczona w Serwisie, zawierająca: nazwę, adres, telefony.

§ 3
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1)    Korzystanie z Serwisu lwówecki.info  nie wymaga rejestracji/logowania.
2)    Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator  zgłosi czyn zabroniony właściwym organom. Administrator jest również uprawniony do podjęcia działań mających na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.
3)    Artykuły/ogłoszenia/komentarze mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji/Administratora będą natychmiastowo usuwane.
4)    Publikowane na stronach Serwisu lwówecki.info materiały o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis lwówecki.info nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
5) Przesyłając materiały (tekst, zdjęcia, filmy) na którykolwiek z powyższych adresów e-mail oświadczasz, iż posiadasz pełne autorskie prawa majątkowe do przesyłanych materiałów oraz oświadczasz, że przesłane materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Ponadto wyrażasz zgodę na publikację materiałów (całości, lub ich części) na stronie lwowecki.info przekazując Redakcji prawa majątkowe do przesyłanych materiałów.
6)    Dodając Publikację i/lub Ogłoszenie, Użytkownik oświadcza, że posiada do nich uprawnienia
 lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby podlegająca publikacji treść mogła być udostępniona publicznie (opublikowana) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie z zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
a)   W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania  praw autorskich czy praw pokrewnych, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
7)  Dodając Publikację i/lub Ogłoszenia, Komentarze, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Serwisu lwówecki.info adresu IP komputera, z którego dodano informację oraz czasu dodania zapisu informacji.
8)    Dodawane przez Użytkowników Publikacje, Ogłoszenia, Komentarze mogą być moderowane przez Redakcję.
9)  Wszystkie opinie umieszczane w Serwisie lwówecki.info są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Publikacjach, Komentarzach, itp. nie są opiniami Serwisu lwówecki.info. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
10)   Użytkownik dodając Artykuł, Ogłoszenie, Komentarz oświadcza, że przenosi autorskie prawa majątkowe na Administratora Serwisu na zasadzie wyłączności i na czas nieoznaczony, jednocześnie Administrator ma prawo do powielania i rozpowszechniania materiału a także do udzielania zgód innym osobom, bądź podmiotom na jego wykorzystywanie.
11) Kontakt z Redakcją poprzez korzystanie z poczty e-mail, bądź formularza kontaktowego  oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Redakcji. Postanowienie nie dotyczy kontaktów zgłaszających błędy na stronie lub inne naruszenia.
12)  Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Serwisu może podejmować tylko i wyłącznie Administrator.

§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1)    Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2)    Wszystkich Użytkowników Serwisu lwówecki.info obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
3)    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych bez zgodny właściciela Serwisu jest zabronione.
4)    Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

§ 5.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1)    Administrator zobowiązuje się:
a)    dbać o dobry wizerunek Serwisu lwówecki.info i ulepszać jego funkcjonalność,
b)    dokładać  wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu,
c)    zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
d)    zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
e)    moderować w miarę fizycznych możliwości Publikacje, Ogłoszenia i Komentarze dostarczane przez Użytkowników,
2)    Administrator oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie mają prawo do edytowania nadesłanych przez Użytkowników Publikacji, Ogłoszeń i Komentarzy,
3)    Administrator ma prawo do usuwania wpisów bez podania przyczyny oraz do wglądu do danych zapisanych w bazie Serwisu.
4)    Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialności za dogłębną i szczegółową ocenę treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników. Pojawienie się na stronach Serwisu treści naruszających dobra innych Użytkowników, bądź osób trzecich nie jest działaniem zamierzonym, wszelkie naruszenia z tym związane należy zgłaszać na adres e-mail Redakcji: redakcja@lwowecki.info
5)    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a)    szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b)    za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
c)    skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji,
d)  przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratora,
e)    utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi lub niezawinionymi przez Administratora,

6)    Administrator oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności, jednak publikowane w Serwisie treści i dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela Serwisu lub innych członków Redakcji.
7)    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
8)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników (Artykuły, Ogłoszenia, Komentarze itd.). Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
a)    Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów, odmowy publikacji treści bez podania przyczyny bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, w tym naruszających prawa osób trzecich lub Administratora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne), niezgodnych postanowieniami niniejszego Regulaminu wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego albo dobre obyczaje. Informacje o takich treściach należy zgłaszać Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres redakcja@lwowecki.info,
b)    Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną względem Administratora, innych Użytkowników bądź osób trzecich.
9)    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania portalu.
10)    Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem treści lub osobistego wizerunku tych Użytkowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne materiały.
11)    Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników.
12)    Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, zdjęć, treści Publikacji, ogłoszeń, komentarzy, danych zamieszczonych w Serwisie.
13)    Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

§ 6.
KOMENTARZE

1)    Użytkownicy Serwisu lwówecki.info mają możliwość wyrażania swoich opinii na temat zamieszczonych w Serwisie Publikacji poprzez publikowanie Komentarzy.
2)    Publikowanie w Serwisie i zamieszczanie w bazach danych Serwisu treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone. W szczególności niedozwolone jest publikowanie treści, które:
a)    przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.),
b)    zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
c)    obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
d)    obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
e)    propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.),
f)    propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.),
g)    zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
h)    zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio),
i)    treści odbiegających lub nie mających nic wspólnego z treścią przedstawionej publikacji,
j)    dane osobowe i teleadresowe osób trzecich,
k)    reklamy firm, towarów, bądź usług, a także linki do innych stron, które nie wnoszą nic do treści dyskusji a są bezpośrednią, bądź pośrednią reklamą towarów, lub usług..
3)    Osoba, która uzna, że treść zamieszczonych w Serwisie Komentarzy narusza jej dobra osobiste, ma prawo do wystąpienia o wstrzymanie opublikowanej treści do czasu wyjaśnienia sprawy przez powołany do tego organ działający z wniosku pokrzywdzonego. W zależności od podjętych ustaleń, wstrzymany Komentarz wróci na stronę, lub zostanie na stałe usunięty.
a)    Osoba, która uzna, że jej dobra osobiste zostały naruszone, powinna wystąpić do Administratora z prośbą o wstrzymanie publikacji Komentarzy, przy czym powinna jasno określić na czym polegało owe naruszenie praw.
b)    Osoba, która uzna, że jej dobra osobiste zostały naruszone, może domagać się zamieszczenia przeprosin na stronach internetowych lwowecki.info i sprostowania od Użytkownika, który zamieścił daną treść.
c)    Koszt zamieszczenia w Serwisie
przeprosin wynosi 1000 zł brutto (jeden tysiąc zlotych brutto).
4)    Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania polskiej pisowni, zasad polskiej ortografii i gramatyki.
5)    Zabrania się stosowania w nadmiarze dużych liter, co powoduje, że dany Komentarz może być nieestetyczny.
6)    Do postanowień niniejszego paragrafu mają zastosowanie zasady określone w paragrafie 3 Regulaminu.

§ 7.
ZASADY ZAMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NIEODPŁATNYCH
(Ogłoszeń drobnych, Wpisów w Katalogu Firm, Wpisów do Bazy Noclegów)

1)    Zamieszczanie Ogłoszeń drobnych, wpisów zwykłych w „Katalogu firm”, informacji o atrakcjach turystycznych regionu oraz bazie noclegowej zawartych w zakładce „Turystyka”, informacji o organizacjach pozarządowych w tym o aktualnych akcjach prowadzonych przez te organizacje zawarte w zakładce „Charytatywnie” jest bezpłatne.
2)    Użytkownik publikując Ogłoszenie oświadcza, że przedstawione treści są zgodne z prawem, Regulaminem, stanem faktycznym oraz że wyrażają rzeczywisty zamiar dokonania transakcji na warunkach opisanych w Ogłoszeniu, a także, że nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich do zamieszczanych zdjęć.
3)    Użytkownik przesyłając na adres Redakcji: reklama@lwowecki.info bądź redakcja@lwowecki.info informację o Firmie bądź bazie  noclegowej celem zamieszczenia tej informacji na stronach internetowych Serwisu oświadcza, że przedstawione treści są zgodne z prawem, Regulaminem, stanem faktycznym oraz że nie naruszają praw osób trzecich.
4)    Treść Ogłoszenia, bądź wpisu w Katalogu Firm lub Bazie Noclegowej powinna być zgodna z obowiązującymi normami prawno- etycznymi, nie powinna wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
5)    Okres publikacji Wpisów w Katalogu Firm i wpisów w Bazie Noclegowej wynosi maksymalnie 1 rok. Po tym okresie na adres e-mail Użytkownika, który przesłał wpis może zostać wysłana wiadomość z zapytaniem o chęć przedłużenia wpisu o kolejny rok.
6)    Użytkownik może zamieścić dowolną ilość ogłoszeń drobnych.
7)    Zabronione jest zamieszczenie wielu ogłoszeń drobnych o tej samej lub podobnej treści.
8)    Ogłoszenia drobne należy zamieszczać w działach dopasowanych do ich treści.
9)  W przypadku umieszczenia w jednej kategorii większej ilości ogłoszeń o treści wskazującej na tego samego ogłoszeniodawcę, moderator zaakceptuje tylko jedno z ogłoszeń.
10)    Administrator ma prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych działach i kategoriach, niż wynika to z treści Ogłoszenia.
11)    Administracja zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usunięcia dowolnego Ogłoszenia bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania ogłoszeń wybranym Użytkownikom.
12)    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody.
13)    Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.
14)    Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń, których treść:
a)    nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu, przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi,
b)    obraża, komentuje usługi, firmy, osoby,
c)    narusza zasady estetyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach e-mail, www a także zdjęć załączanych do Ogłoszeń).
15)    Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń dotyczących: rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa, materiałów erotycznych, środków farmakologicznych, narkotyków, lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, broni i pozostałych towarów lub usług, którymi obrót na terenie Polski zakazany.
16)    Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie bierze pełną odpowiedzialność za treść Ogłoszenia, zawartość fotografii oraz zawartość stron internetowych, których odnośniki znajdują się w Ogłoszeniu.
17)    Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
18)    Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
19)    Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.

§ 8.
USŁUGI PŁATNE

1)    Użytkownik Serwisu ma możliwość skorzystania z usług dodatkowych, jak np. wykupienie artykułu sponsorowanego, czy baneru reklamowego.
2)
Informacje o możliwościach i sposobie korzystania z usług płatnych Serwisu dostępne są w REGULAMINIE ZAMIESZCZANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU lwówecki.info MATERIAŁÓW ODPŁATNYCH będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu,
3)    STOP MOWIE NIENAWIŚCI - Począwszy od dnia 20.04.2017 r wszelkie PRZEPROSINY publikowane na łamach Lwówecki.info będą zamieszczane wyłącznie w artykułach na stronie głównej. (Nie akceptujemy przeprosin wstawianych przez użytkowników w dziale „Ogłoszenia drobne”).
4) Koszt publikacji PRZEPROSIN uzależniony jest od specyfikacji zlecenia – pilności jego dodania, czasu publikacji i innych warunków określonych przez Zleceniodawcę.
5) Koszt publikacji to nie mniej niż 1.000 zł brutto (VAT ZW). Wysoki koszt publikacji PRZEPROSIN ma na celu pohamowanie mowy nienawiści.

§ 9
PROCEDURA REKLAMACJI

1)    Podstawą rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zgłoszonych do Administratora Serwisu są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.). Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Serwisu prosimy przekazywać  za pośrednictwem poczty elektronicznej redakcja@lwowecki.
2)    Do postanowień niniejszego paragrafu mają zastosowanie zapisy w REGULAMINIE ZAMIESZCZANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU lwówecki.info MATERIAŁÓW ODPŁATNYCH , będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§ 10.
ZMIANY REGULAMINU

1)    Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2)    Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie (zmianie numeru wersji Regulaminu), Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

§ 11
PRZEPISY KOŃCOWE

1)    Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej http://lwowecki.info/pl/772/regulamin.html
2) REGULAMIN ZAMIESZCZANIA NA STRONACH INTERNETOWYCH SERWISU Lwówecki.info MATERIAŁÓW ODPŁATNYCH dostępny jest pod adresem: http://lwowecki.info/pl/a/202/regulamin-zlecen.html
3)    Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.
4)    Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Serwisu w każdym czasie.


Data utworzenia 1 listopada 2015 r., Ostatnia modyfikacja 20.04.2017 r
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca