Przetarg na przebudowę budynku internatu ZSE-T w Rakowicach Wielkich

„Powiat Lwówecki, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel.+48 75 782 36 50, e-mail: or@powiatlwowecki.pl , faks:+48 75 782 36 54, www.powiatlwowecki.pl

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na realizacje zadania pn.: Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich, Etap I „Przebudowa budynku internatu na potrzeby szkoły i internatu"Numer referencyjny: OR 272.105.2018.III


Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia
https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi


Data  zakończenia inwestycji: 2019-11-20

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
"Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego ZSET w Rakowicach Wielkich” obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową, remontem, zmianą funkcji pomieszczeń budynku Internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, wymiarach 39,4x 13,1m, powierzchni użytkowej ok. 1300 m2, kubaturze ok. 3 200 m3, Roboty obejmują: wykonanie termomodernizacji obiektu, polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych , wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego pokrycia dachu papowego o powierzchni ok. 550 m2 wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania dojść do budynku, schodów zewnętrznych z podjazdem dla niepełnosprawnych, opaski budynku, chodnika; Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych; Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą funkcji części pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne : gastronomiczną, informatyczną, hotelarską, salę wykładową, pokoje o charakterze hotelowym i o charakterze schroniskowym pełniące funkcje szkoleniową dla klas hotelarskich, aneksy kuchenne, pomieszczenia higieniczno- sanitarne; Wykonanie robót wykończeniowych ścian i sufitów, podłóg, renowacji posadzek z lastriko w ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych ; Wykonanie wewnętrznych instalacji: wodociągowych- ciepłej wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zimnej wody, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, odgromowej, teletechnicznych tym sieci LAN, monitoringu wizyjnego z podłączeniem do funkcjonującego monitoringu szkolnego.

Link do zdjęć i dokumentacji przetargu: https://bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/450373/_rewitalizacja_budynku_internatu_i_terenu_przyleglego_zespolu_sz
Autor: Powiat Lwówecki