Uwierzyli w zapewnienia urzędników, teraz czują się oszukani

Mieszkańcy Lwówka Śląskiego czują się oszukani. Zaufali urzędnikom, uwierzyli, że jeżeli dokonają wymiany pieca to dostaną zwrot części poniesionych kosztów. Chcieli być Eko. W dotacji upatrywali szansę. Dokonali więc wymiany pieców, złożyli w Gminie wszystkie wymagane dokumenty i czekali. Teraz dowiadują się, że dotacji nie dostaną! Spora część z osób, które zdecydowały się na udział w programie twierdzi, że gdyby wiedziała, że tak to będzie wyglądało, to z pewnością by tego nie zrobiła.

W grudniu 2017 roku burmistrz Mariola Szczęsna spotkała się z mieszkańcami Lwówka Śląskiego. Spotkanie miało na celu  przybliżenie ważnego tematu związanego z tzw. ustawą antysmogową, skutkującą likwidacją bądź wymianą kotłów stałopalnych na rzecz niskoemisyjnych źródeł ciepła – czytamy w relacji ze spotkania na stronach lwóweckiego urzędu.

Fot.: UGiM Lwówek Śl. grudzień 2017 r.

Podczas spotkania omówione zostały założenia programu, który miał zachęcić mieszkańców do wymiany starych pieców na nowe źródła energii. Gmina Lwówek Śląski postanowiła do niego przystąpić. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji mieszkańcom pochodzić miały z budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

W lutym bieżącego roku Rada Gminy i Miasta Lwówek Śląski podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Dofinansowanie można było otrzymać na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła takie jak np. kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa), kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa) o wilgotności biomasy poniżej 20%, czy OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne.

Na początku kwietnia 2018 roku burmistrz Lwówka Śląskiego wydała Zarządzenie, w którym m.in. określiła termin składania wniosków na: od 4.04.2018 do 31.08.2018 r.

Do mieszkańców gminy Lwówek Śląski trafiła informacja, która była zachętą do niezwłocznej wymiany starego źródła ciepła i skorzystania z dotacji.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, w maksymalnej wysokości do:
1) dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
2) dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł;
3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.
– czytamy w Uchwale rady miejskiej.

Kilkudziesięciu mieszkańców gminy Lwówek Śląski uwierzyło, że może dostać spore wsparcie i niezwłocznie rozpoczęło poszukiwanie pieniędzy, a następnie przystąpiło do zakupu i wymiany starego pieca. Po wymianie i wypełnieniu wniosku zadowoleni mieszkańcy składali w Urzędzie Gminy Lwówek Śląski wnioski na podstawie których mieli otrzymywać zwroty części poniesionych nakładów. Niestety, kilka dni temu dowiedzieli się, że nikt z nich dofinansowania w ramach tego programu nie otrzyma.

Stało się tak, ponieważ WFOŚiGW we Wrocławiu w dniu 1 czerwca ogłosił zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie.

Trzy tygodnie po ogłoszeniu zakończenia naboru wniosków przez wrocławski WFOŚiGW władze Lwówka Śląskiego postanowiły spotkać się z mieszkańcami. Spotkanie odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 roku w lwóweckim ratuszu.


Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy twierdzili, że składając wnioski byli zapewniani przez urzędników, że jak tylko wpłynie 10 wniosków, to Gmina już zawnioskuje o pieniądze do Wrocławia i po wpłynięciu kolejnej dziesiątki zrobi to ponownie. Niestety, tak się jednak nie stało. Mimo, że do tego czasu Gmina Lwówek Śląski zebrała ok. 30 wniosków - i jak mówił wiceburmistrz Krokosz wnioski te nadal wpływają do urzędu - to władze Lwówka Śl. nie zawnioskowały o pieniądze do WFOŚiGW. Dlaczego? Jednoznacznej odpowiedzi podczas wczorajszego spotkania nie usłyszeliśmy. Wytłumaczeniem lwóweckich urzędników może być fakt, iż program miał obowiązywać jeszcze przez parę miesięcy, więc teoretycznie był jeszcze czas. Podobnie sprawę tłumaczył wiceburmistrz Lesław Krokosz, który mówił, że Gmina chciała zebrać jak najwięcej wniosków. Niestety, władze WFOŚiGW postanowiły z dnia na dzień zakończyć ten program, co jest równoznaczne z brakiem możliwości wnioskowania przez Gminę o pieniądze.

Niedowierzanie, złość, bezsilność, to delikatne określenia na uczucia, które towarzyszą naszym rozmówcom. Ludzie uwierzyli w urzędnicze zapewnienia i teraz mówią, że czują się oszukani i że stracili zaufanie do władzy i urzędów. Dlaczego tak się stało? Jak to zwykle bywa diabeł tkwi w szczegółach.

Pierwsza kwestia, to fakt, iż Gmina Lwówek Śląski w uchwale zawarła zapis, z którego wynikało, że mieszkańcy najpierw muszą dokonać zakupu i wymiany pieca, a dopiero później mając już wszystkie dokumenty mogą składać w Gminie wnioski.

§ 4. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:
4) wniosku - należy przez to rozumieć komplet dokumentów potwierdzający zmianę systemu ogrzewania wykonaną zgodnie z przepisami prawa wraz z fakturami i rachunkami poświadczającymi koszty poniesione z tytułu dokonanej zmiany, zgodnie ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze


To, że do składanago w Gminie wniosku już trzeba było mieć dokumenty potwierdzające wymianę pieca, to kryterium ustalone przez władze Lwówka Śląskiego. Potwierdza to wypowiedź Agnieszki Małysa Specjalisty d.s. informacji i promocji WFOŚiGW we Wrocławiu: Dokumenty ww. typu faktury potwierdzające zakup i poprawną wymianę źródła ciepła, zgodnie z Regulaminem wymagane są na etapie rozliczenia pożyczki Gminy z Funduszem a nie na etapie wnioskowania o udzielenie Gminie pożyczki.
Mając na uwadze zapis Regulaminu Programu ”Ograniczanie niskiej emisji  na obszarze województwa dolnośląskiego” w §2. Zakres szczegółowy, pkt.1.1. Ostatecznym odbiorcą korzyści, wynikających z udzielonego wsparcia finansowego są Beneficjenci końcowi. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymują oni wyłącznie za pośrednictwem Gminy, która przeprowadza nabór zgłoszeń od zainteresowanych osób.  Zgłoszenia powinny mieć formę pisemną, a Gmina dodatkowo odpowiedzialna jest za: Opracowanie „Regulaminu” określającego m.in. zasady naboru zgłoszeń, sposobu rozliczania oraz sposobu przekazania Beneficjentom końcowym dofinansowania otrzymanego od WFOŚiGW we Wrocławiu, z uwzględnieniem wymogów stawianych przez Fundusz w Programie.
Podsumowując, gminy miały możliwość wyboru ścieżki postępowania zgodnie ze swoimi wewnętrznymi wytycznymi.

Niektóre z samorządów przystępujących do programu WFOŚiGW wybierały nieco inną kolejność, to znaczy najpierw mieszkaniec składał wniosek, później dowiadywał się o przyznanym mu dofinansowaniu, następnie dokonywał wymiany pieca i po kontroli wypłacane były mu środki. Taki zapis był bardzo bezpieczny dla mieszkańców, bo zakupów dokonywali oni mając już pewność, dokumenty potwierdzające że otrzymają zwrot części poniesionych kosztów, a nie tylko sam złożony wniosek.

Kolejna kwestia, to fakt, iż mimo posiadania sporej ilości wniosków władze Lwówka Śląskiego nie zdecydowały się wcześniej zawnioskować o pieniądze do WFOŚiGW czekając na kolejne wnioski. Gdyby wnioski przed 1 czerwca trafiły do Wrocławia, to byłyby procedowane i część z tej trzydziestki mieszkańców Lwówka Śl. zapewne już otrzymałaby  dofinansowanie.

I wreszcie najważniejsza sprawa, czyli forma zakończenia przyjmowania wniosków od Gmin przez WFOŚiGW we Wrocławiu, który nie poinformował nikogo wcześniej o planowanym zamknięciu programu, tylko z dnia na dzień go zamknął. Władze WFOŚiGW podejmując decyzję nie wzięły pod uwagę samorządów, które były w trakcie przyjmowania wniosków od mieszkańców. Z dnia na dzień wnioski te stały się bezwartościowe i trudno dziwić się irytacji mieszkańców, którzy zawierzyli urzędnikom i nierzadko zapożyczali się na zakup nowego pieca, licząc na zwrot części wydatków. Wprawdzie teraz mają nowy piec, ale i spore długi. W takiej sytuacji trudno dziwić się słowom o utracie wiary w instytucje państwowe i braku zaufania do rządzących.

Być może część z „poszkodowanych” będzie mogła wziąć udział w nowym programie WFOŚiGW, albo w innym programie unijnym. Natomiast z pewnością nie będą to wszyscy. Niestety, mieszkańcy, którzy złożyli wnioski do Gminy Lwówek Śląski nie mogą w tej chwili liczyć na finansową rekompensatę z gminnego budżetu, bo jak tłumaczyli podczas wczorajszego spotkania i wiceburmistrz Lesław Krokosz i sekretarz Robert Szawłowski zabrania im tego ustawa o finansach publicznych, zgodnie, z którą nie mogą udzielać dofinansowania na już zrealizowane inwestycje. Na potwierdzenie tego stanowiska władze Lwówka Śl. występują o opinię do radcy prawnego oraz do RIO.

Poirytowani mieszkańcy mówią, że nie odpuszczą, że nie zostawią tak tej sprawy.
Autor: red.