Czy to fatum? Zobacz, dlaczego unieważniono przetarg

To już kolejne i znowu nieudane podejście do wyłonienia wykonawcy rewitalizacji znajdującej się na lwóweckich plantach fontanny z Czaplą. Zobacz, dlaczego!


O problemach i zakresie prac, jakie mają zostać wykonane przy projekcie rewitalizacji fontanny z Czaplą pisaliśmy we wrześniu 2017 roku:
Pod koniec sierpnia odbył się już pierwszy z przetargów, jednak do tego projektu nikt nie złożył oferty. Zresztą Gmina i tak po otrzymaniu ofert na rewaloryzację murów obronnych i pomnika Ofiar I Wojny Światowej unieważniła przetarg „gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”, czyli mówiąc w skrócie z powodu istotnych błędów.
Dziś (25.09.17) zakończyło się drugie postępowanie i jak czytamy na stronie magistratu na „Rewaloryzację fontanny z Czaplą” tym razem również nikt nie złożył oferty
.” Już wówczas pytaliśmy, czy to jakieś fatum ciąży nad tym przetargiem?

fot. wrzesien 2017 r.

Kolejne postępowanie przetargowe ogłoszone zostało w lutym 2018 roku. Gmina Lwówek Śląski chciała w nim wyłonić wykonawców na dwa zadania: „Rewaloryzacja fontanny z Czaplą” i „Konserwacja Pomnika Ofiar I Wojny Światowej”.

W dniu 8 marca 2018 roku Gmina opublikowała informację z otwarcia ofert, informując przy tym, iż na Część III „Rewaloryzacja fontanny z Czaplą” zamierza przeznaczyć kwotę: 1.047.459,36 zł brutto, a na Część IV „Konserwacja Pomnika Ofiar I Wojny Światowej” zamierza przeznaczyć kwotę 80.000 zł brutto. 

Przetarg nie cieszył się wielkim zainteresowaniem. Na rewaloryzację fontanny złożone zostały dwie oferty na kwoty: 1.599.000 zł brutto i 989.000 zł brutto a na konserwację pomnika złożona została jedna oferta na kwotę 95.000 zł brutto.

Prawie miesiąc później, 4 kwietnia wiceburmistrz L. Krokosz poinformował o wyborze najkorzystniejszych ofert i wyborze wykonawcy, który zaproponował kwotę 989 tys. za rewaloryzację fontanny i 95 tys. za konserwację pomnika. W uzasadnieniu czytamy: "Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta przez niego złożona nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza z punktu widzeniu kryterium wyboru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia". Przy czym warto dodać, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

I już myśleliśmy, że wreszcie się udało, że pomnik i fontanna zostaną odnowione. Niestety! W dniu wczorajszym, tj. 19 kwietnia 2018 r. burmistrz Mariola Szczęsna podpisała unieważnienie postępowania w części dotyczącej fontanny.


dok ze ztrony UGiM Lwówek Śl.
Zaskakujące są powody unieważnienia, gdyż jak pisze burmistrz M. Szczęsna… Zamawiający postanowił unieważnić ww. postępowanie przetargowe, gdyż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Z opublikowanych na stronie lwóweckiego urzędu dokumentów wynika, iż:
  1. Gmina na rewaloryzację fontanny zamierzała przeznaczyć kwotę: 1.047.459,36 zł brutto (zobacz)
  2. Najkorzystniejsza i wybrana w dniu 4 kwietnia oferta opiewała na: 989.000,00 zł brutto (zobacz)
  3. Postępowanie unieważniono gdyż cena oferty najkorzystniejszej przekraczała kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” (zobacz)

Dobra informacja jest taka, iż odnowiony zostanie pomnik.
Autor: red.