Lwówek Śląski: Co robi Straż Miejska?

W Mirsku mieszkańcy poirytowani działaniami, a raczej ich brakiem, po raz kolejny w tej kadencji zbierają podpisy pod petycją o likwidację Straży Miejskiej. Z niepochlebnymi opiniami już nie raz musieli mierzyć się gryfowscy strażnicy. A jak wygląda praca strażników miejskich w Lwówku Śląskim?

Lwówecka Straż Miejska jak dotąd nie ma takich problemów. Strażników widać tak na ulicach miasta, jak i na wsiach. Odpowiedź na pytanie: Co w 2017 roku robili strażnicy Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim? jest tu dość obszerna.

Zanim jednak przedstawimy raport z pracy SM warto wspomnieć o kosztach. W budżecie na 2017 rok założono wpływy w kwocie 5.100 zł oraz wydatki w kwocie 244.982,00 zł. Natomiast na utrzymanie Straży Miejskiej składającej się obecnie z 3 strażników w budżecie na 2018 rok założono wpływy: z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 12.000 zł oraz 200 złotych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Natomiast po stronie wydatków mamy tu kwotę 264.357,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników 148.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 28.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.000,00 zł, zakup usług pozostałych 43.000,00 zł.

Poniżej przedstawiamy Państwu ewidencję wyników działań SM Lwówek Śląski za ubiegły rok oraz informację o dodatkowych działania jakie podejmowali strażnicy:

Rodzaje wykroczeń zawartych w: Środki oddziaływania wychowawczego Mandat=kwota Wnioski do sądu
ustawie kodeks wykroczeń:      
* Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  0 4 = 500 zł 7
* Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym  ---  --- 3
* Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  35 30 = 2.550 zł 2
* Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji  31 7 - 900 zł ---
* Wykroczenia przeciwko zdrowiu 2 --- ---
* Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej  --- 2 = 200 zł 15
* Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7 13 = 2.450 zł 3
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ---  15 = 1.500 zł 6
ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 3 1 = 50 zł ---
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 0 4 = 500 zł 1
ustawie o ochronie zwierząt 1 1 = 100 zł ---
ustawie o odpadach 2 14 = 3.650 zł 1
Razem 81 91 = 12.400 zł 38

Pozostałe wyniki działania:
Ujawnione przestępstwa 3
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  
* Zakłócania porządku publicznego 6
* Zagrożenia w ruchu drogowym 30
* Ochrony środowiska i gospodarki odpadami 30
* Zagrożenia życia i zdrowia 22
* Zagrożeń pożarowych (katastrof) 3
* Awarii technicznych 4
* Zwierząt 111
Pozostałe zgłoszenia 12
 
W roku 2017 zaplanowano oraz zrealizowano 86 mieszkalnych wspólnych służb patrolowych Policja/ Straż Miejska.

Lwóweccy strażnicy miejscy uczestniczyli także w szkoleniach:
- Szkolenie komendantów straży gminnych i miejskich – 1 szkolenia
- Szkolenie specjalistyczne: „Rola i zadania oskarżyciela publicznego oraz nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi – 1 szkolenie, 2 strażników
- Szkolenie z udziałem funkcjonariuszy KPP Lwówek Śląski „Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia RSOW – 1 szkolenie, 3 strażników
- Cykliczne szkolenia z zakresu bieżących zmian przepisów w ramach odbywających się odprawa koordynacyjnych KPP Lwówek Śląski.

W odpowiedzi na nasze zapytanie skierowane do lwóweckiego urzędu otrzymaliśmy także przygotowane przez Komendanta uzupełnienie działań SM, w którym czytamy:

Ilość odnotowanych podjętych ogólnie wszystkich działań wynikających ze zgłoszeń, poleceń służbowych, interwencji własnych jak również poczty służbowej  razem: 603, w tym miedzy innymi to:
- interwencje własne - 173
- interwencje w trakcie służb z Policją z polecenia Dyżurnego KPP - 132
- interwencje zgłoszone przez PSP - 5
- interwencja zgłoszona przez WIOŚ - 1

Szkoły: porządek, edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa - Posterunek stały w godzinach 7.30 do 8.00 przy SP nr 2 (w każdym dniu nauki szkolnej, czasem również w pobliżu innych szkół na terenie gminy)

Edukacja pro zwierzęca i humanitarne traktowanie zwierząt - przeprowadzono zajęcia dla uczniów w formie prezentacji i pogadanek w szkołach podstawowych SP nr 2, Sp nr 3 wraz z Filią SP 3 w Zbylutowie, Szkoła Podstawowa Masters  Academy, Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych, Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich

Cykliczne imprezy organizowane i prowadzone przez Straż Miejską w Lwówku Śląskim (profilaktyka bezpieczeństwa, edukacja ekologiczna, humanitarne traktowanie zwierząt, aktywny wypoczynek):
- Bezpieczny Dzień Dziecka 2017- plac przy Urzędzie
- Bezpieczne Ferie 2017 – hala sportowa przy SP nr 2

Utrzymanie porządku w trakcie imprez: Straż Miejska brała udział w zabezpieczeniu porządku w trakcie wszystkich imprez odbywających się na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2017r. tj: Orszak Trzech Króli, 25 Finał WOŚP, Piwo w 800 letnim Lwówku Śląskim, XX Lwóweckie Lato Agatowe 2017, Piknik Historyczny z okazji obchodów 800 lecia nadania praw miejskich, Dożynki Gminne 2017, „Dary Lasu 2017”, 11 listopada 2017 – Święto Niepodległości, 2 x Powiatowe Rajdy Rowerowe i Gminny Rajd Rowerowy.

Akcje prewencyjne: „Zima 2016/17”, „Bezpieczne ferie 2017” realizacja akcji podczas służb patrolowych (samodzielnie i z Policją), „Bezpieczne wakacje 2017” realizacja akcji podczas służb patrolowych (samodzielnie i z Policją), „Bezpiecznie nad wodą 2017” realizacja akcji podczas służb patrolowych (samodzielnie i z Policją), „Akcja Znicz  2017” wspólnie z Policją.

Uczestnictwo w imprezach promujących profilaktykę bezpieczeństwa to Zawody Latawcowe z okazji Dnia wiosny 2017 i Kręci nas Bezpieczeństwo.

Działania na rzecz przeciwdziałania bezdomności zwierząt:
- przekazano pod opiekę 14 bezdomnych psów nowym opiekunom (w wyniku działań własnych Strażników Miejskich)
- przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt 29 psów i 11 kotów
- nadzorowano i weryfikowano plan sterylizacji zwierząt ( zgodnie z Programem opieki nad   bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt 2017 r.), w wyniku którego poddano sterylizacji 63 kocice, 5 suk oraz poddano kastracji 4 kocury z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski.


Tak po krótce wyglądała praca lwóweckich strażników miejskich. Czy to dużo, czy mało, czy ta praca była efektywna, czy nie, to już indywidualna ocena każdego z mieszkańców. My ze swojej strony możemy powiedzieć, iż Straż Miejska w Lwówku Śląskim jest jedną z dwóch w naszym powiecie, z którą bez najmilejszego problemu i o każdej porze można się skontaktować i która zawsze po naszym zgłoszeniu podejmowała skuteczne interwencje (ostatni z przykładów).

Jak oceniacie pracę Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim? Czy dzięki pracy strażników w gminie jest bezpieczniej?

Autor: red.