Mirsk: Co robi Straż Miejska? Mieszkańcy zbierają podpisy ws. jej likwidacji

Straż Miejska w Mirsku nie cieszy się wielkim zaufaniem społecznym i już po raz kolejny staje przed nią widmo likwidacji. Co w 2017 zrobiła Straż Miejska w Mirsku?


671 mieszkańców gminy Mirsk podpisało się pod wnioskiem o likwidację Straży Miejskiej, który to wniosek w lipcu 2015 roku wpłynął do Rady Miasta i Gminy. Mieszkańcy swoją prośbę o podjęcie stanowczych decyzji i całkowitej likwidacji Straży Miejskiej w gminie Mirsk argumentowali: brakiem reakcji na jakiekolwiek skargi mieszkańców, wysokie koszty utrzymania przy skromnym budżecie gminy, nadużywanie pojazdu służbowego do celów prywatnych, bezradnością i pochopnością wykonywanych przez nich obowiązkach służbowych, czy całotygodniową wegetacją w biurze – zamiast patroli w terenie.

Wówczas radni nie przychylili się do prośby mieszkańców. Większość radnych opowiedziała się za pozostawieniem formacji.

W ubiegłym roku w materiale pt.: „Po co Straż Miejska, skoro nie ma z nią kontaktu?” opisywaliśmy problem ze skontaktowaniem się ze Strażą Miejską. Po sygnałach od mieszkańców poirytowanych nieudanymi próbami dodzwonienia się, czy to na numer stacjonarny, czy komórkowy sami postanowiliśmy sprawdzić, czy do SM w Mirsku można się dodzwonić i czy strażnicy podejmą interwencję oraz z jakim skutkiem. Niestety, nasze próby potwierdziły tylko, iż skargi mieszkańców były uzasadnione.

Wówczas wystosowaliśmy do burmistrz Jasińskiego i wszystkich 15 radnych pytania:
Czy Państwa zdaniem Straż Miejska w Mirsku w obecnej formie powinna istnieć, skoro mieszkańcy nie mają z nią możliwości kontaktu, niezwłocznego zgłaszania interwencji?
Jak widzą Państwo przyszłość mirskiej straży miejskiej? Likwidacja, szkolenia z kontaktu z petentami, zwiększenie etatów, a może pozostawienie obecnej sytuacji bez zmian, …?


Ku naszemu zaskoczeniu odpowiedzi udzieliło nam tylko dwoje radnych i w zastępstwie Burmistrza A. Jasińskiego Sekretarz Pan Jan Zaliwski. Reszta radnych problem wolała przemilczeć.


Tu warto wspomnieć o kosztach utrzymania Straży Miejskiej:

W budżecie na 2017 rok założono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 3.000 zł i wydatki na kwotę 82.516,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników 59.382,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10.097,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.250,00 zł, czy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00 zł.

W budżecie na 2018 rok założono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na kwotę 2.500 zł i wydatki na kwotę 114.157,00 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe pracowników 82.491,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 649,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 14.559,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.800,00 zł, czy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.100,00 zł. Do tego utrzymanie biura i samochodu.

fot.: Mirsk.eu

Dziś dowiadujemy się, że mieszkańcy nie zgadzają się z takim stanem rzeczy i ponownie zbierają podpisy pod wnioskiem o likwidację Straży Miejskiej. Autorem petycji jest "Odnowa" - Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mirsk. Pismo wraz z podpisami mieszkańców wkrótce wpłynie do radnych, którzy po raz drugi w tej kadencji
będą się pochylić nad prośbą mieszkańców w tym temacie.

Co w 2017 robiła Straż Miejska w Mirsku?
Poniżej przedstawiamy Państwu Ewidencję wyników działań SM za ubiegły rok.

 Ewidencja wyników działań
Straży Miejskiej
2017 2017 2017 2017
  pouczenie mandat = kwota inny sposób zakończenia czynności wniosek do sądu
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  - 2=200 - -
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 11 11=1050 4 -
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji  24 5=1100 7 -
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej - 2=100  - -
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 8=800  - 4
Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 3=300  - -
Ustawie o ochronie zwierząt   1=200  - -
Ustawie o odpadach  2 2=150  - -
ŁĄCZNIE 38 34=3.900 11 4
 
Pozostałe wyniki dziłania: 2017
Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 4
Ujawnione przestępstwa 3
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożenia takim zdarzeniem 1
Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  
zagrożenia w ruchu drogowym 1
ochrony środowiska i gospodarki odpadami 7
zagrożenia życia i zdrowia 4
zwierząt 45
pozostałe 1
 
Patrole mieszane (strażnik i policjant) – 22 wspólne patrole terenu miasta i gminy Mirsk w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kontroli ruchu drogowego, bezpieczeństwa w rejonie szkół, zabezpieczenia imprez masowych i uroczystości religijnych.

171 akcji prewencyjnych, liczba strażników -1: bezpieczna droga do szkoły, bezdomny zimą 2017/2018, zatrzymanie i postój.


Przyszłość straży miejskiej po raz kolejny stoi pod znakiem zapytania. Czy powyższe zestawienie uspokoi opinię publiczną, czy wręcz przeciwnie, zdeterminuje mirszczan do stanowczego obstawania za likwidacją SM? I jak na prośby mieszkańców tym razem zareagują radni? O tym z pewnością będziemy Państwa informować na bieżąco.
Autor: red.