Gryfów Śl.: Inwestycje zaplanowane na rok wyborczy

Burmistrz Gryfowa Śląskiego przedstawił radnym projekt budżetu na 2018 rok. My dziś prezentujemy największe z inwestycji, jakie Pan Olgierd Poniźnik chce zrealizować w przyszłym roku – roku wyborczym.

Budżet Gminy i Miasta Gryfów Śląski na 2018 rok zakłada  dochody w wysokości: 31.741.391,67 zł, w tym:
oraz wydatki w wysokości: 41.717.637,67 zł, w tym:

Ustalony został także niedobór budżetu gminy w wysokości 9.976.246,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę

Rozchody budżetu z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2018 roku wynoszą 1.523.754,00 zł,
Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i sprzedaży papierów wartościowych w 2018 roku w wysokości 11.500.000,00 zł.


Na zadania inwestycyjne w przyszłym roku Gmina Gryfów Śląski zamierza przeznaczyć kwotę: 13.001.781,54 złotych, wydając te środki m.in. na:

Transport i łączność - 1 738 000,00, zł, w tym:

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej - Osiedle Horyzont w Gryfowie Śląskim – 418.000,00
, zł
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 360 w miejscowości Wieża – 262.000,00
, zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Nad Stawami w Gryfowie Śląskim dz. nr 83 dr, 85 dr. – 240.000,00
, zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Krzewie Wielkie, cz. dz. nr 302 dr, 309 dr. – 230.000,00
, zł
Przebudowa drogi gminnej w Uboczu – 50.000,00
, zł
Przebudowa nawierzchni południowej części rynku w Gryfowie Śląskim – 150.000,00
, zł
Utwardzenie terenu kostką betonową w obrębie ulicy Źródlanej i Felczerskiej - działka nr 467/24 i 467/4 w Gryfowie Śląskim – 63.000,00
, zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu, dz. nr 502 dr, 521 dr, 522, dr, 675 dr. – 310.000,00
, zł

Rodzina - 3 928 294,37
, zł, na zadanie:
Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim – 2.165 240,28
, zł
Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim – 1.763 054,09
, zł


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 913 892,21, zł, w tym:
Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ul. Uczniowska, ul. Lubańska, ul. Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim – 888.000,00
, zł
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej – 1.979.492,63
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z - budową otwartej komory fermentacyjnej – 872.169,65

Dofinansowanie wspólnej realizacji zadania komunalnego polegającego na wykonaniu inwestycji pn."Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z wprowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Lubaniu" – 100.000,00


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.388.396,92, na zadanie:
Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku – 500.000,00
Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku – 882.396,92


Dokładne zestawienie zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu na 2018 GiM Gryfów Śląski >>> (pdf)
Autor: red.